Повишаване на осведомеността относно достъпа до правосъдие
Повишаване на осведомеността относно достъпа до правосъдие

За проекта

Повишаване на осведомеността относно достъпа до правосъдие

Увеличеният обем на трансгранични сделки в рамките на Европейския съюз, дължащ се на предвиденото в Договора за ЕО свободно движение на хора, стоки и услуги, изисква ефективни и бързи методи за потребителите, чрез които да упражняват и защитават своите потребителски права. Фактът, че сделките се осъществят между лица, намиращи се в различни държави, допълнително затруднява бързото и и икономически изгодно правосъдие.
Основна цел на проекта е да повиши осведомеността на потребителите относно възможностите за достъп до правосъдие конкретно по отношение на Процедурите за Европейска заповед за плащане и за искове с малък материален интерес.

Проектът е насочен към следните целеви групи:

  • потребители, извършващи трансгранични сделки;
  • практикуващи юристи и други служители, работещи в държавната администрация и неправителствените организации, които имат отношение към защитата на потребителите;
  • академичните среди и научните работници, изследващи потребителски въпроси;
  • студенти по право и техните организации.

Проектът ще способства за обогатяване на познанията на гореспоменатите целеви групи относно новите процедури, насочени към улесняване уреждането на искове с международен елемент на европейските потребители. Дейностите по проекта ще запознаят посочените лица с новите инструменти и ще им дадат ясна представа как те могат да бъдат използвани на практика. Предвидени са създаването и разпространението на информационна брошура, два видео филма, нагледни материали, бюлетини, цикъл от семинар, уеб страница на проекта, международна конференция. Всичко това ще се създаде и представи, като се имат предвид добрите практики, налични в държавите от ЕС. Крайната цел е да бъдат обогатени знанията и уменията на лицата от целевите групи. Освен по отношение на потребителите, които ще могат да се възползват от практична и полезна информация за това как могат да използват Процедурите за Европейска заповед за плащане и за искове с малък материален интерес, проектът ще послужи на неправителствените организации и държавните органи, работещи в сферата на потребителската защита, както и на студентите по право да подобрят знанията си по отношение на прилагането на новите европейски регламенти.

Проучване: Дейностите по проекта започват с проучване. С цел да се изследват добрите практики по отношение на прилагането на Европейската заповед за плащане и Европейската процедура за искове с малък материален интерес, ще се направи проучване в Литва и България, състоящо се от анализ на инкорпорирането и приложението на регламентите и добрите практики в сферата. Данните от изследването ще бъдат използвани за другите материали по проекта (презентации по време на семинарите, информационна брошура, бюлетини).

Мултимедиен диск (Комплект за интерактивно обучение): Комплектът е интерактивен инструмент, състоящ се от информационна брошура, 2 видео филма и нагледни материали (презентации).

Семинари: Ще се проведе цикъл от семинари относно приложението на Процедурите за Европейска заповед за плащане и за искове с малък материален интерес в Литва (5 семинара) и в България (5 семинара ). Семинарите ще включват практически задачи, включително и симулационна игра с реални ситуации във връзка с използването на процедурите, и ще позволи на участниците да коментират и да получат отговори на въпроси, касаещи процедурите за обезщетение. Всеки участник ще получи копие от комплекта за интерактивно обучение.

Международна конференция: Във Вилньос ще се проведе международна конференция, която ще събере участници от Литва и България. Резултатите от проекта, както и всички материали по него, ще бъдат представени. Участниците ще имат възможност да обсъдят добри практики и да обменят идеи за бъдещо сътрудничество и и разпространяване на информация относно проекта.
Резултатите от проекта ще могат да бъдат открити на уеб страницата на проекта на литовски, български и английски език.