Informuotumo didinimas apie vaikų privatumo apsaugą
Informuotumo didinimas apie vaikų privatumo apsaugą

Leidinys

Lietuvos vartotojų institutas išleido leidinį "Vaikų privatumo apsauga internete", skirtą tėveliams, mokytojams ir interneto paslaugų teikėjams. Su leidinio turiniu bei  santrauka galima susipažinti žemiau.  

Knygą galima atsisiųsti ČIA. 

TURINYS

1. ASMENS DUOMENŲ APSAUGA (Dijana Šinkūnienė)
1.1. Asmens duomenų apsaugos terminų žodynas
1.2. Teisinis reglamentavimas
1.2.1. Asmens duomenų tvarkymo reikalavimai
1.2.2. Asmens duomenų teisėto tvarkymo kriterijai
1.2.3. Duomenų subjekto teisės ir jų įgyvendinimas
1.2.4. Kiti reikalavimai, kuriuos turi įgyvendinti duomenų valdytojas
1.2.5. Duomenų subjektų teisių gynimo tvarka
2. INFORMACIJA TĖVAMS (Milda Mačėnaitė)
2.1. Vaiko privatumas ir tėvų vaidmuo
2.1.1. Vaiko teisė į privatumą ir asmens duomenų apsaugą
2.1.2. Atstovavimas vaikui
2.1.3. Vaiko (duomenų subjekto) teisių įgyvendinimas
2.1.4. Sutikimo tvarkyti asmens duomenis davimas
2.1.4.1. Nepilnamečio sutikimas
2.1.4.2. Interesų konfliktai
2.2. Vaiko auklėjimas ir apsauga
2.2.1. Pavojai internete
2.2.2. Virtualaus pasaulio pažinimas
2.2.3. Saugaus elgesio internete skatinimas
2.2.4. Susitarimas dėl interneto naudojimo taisyklių
2.2.5. Techninių kontrolės priemonių diegimas
2.2.5.1. Interneto turinio filtravimas
2.2.5.1.1. Operacinių sistemų filtrai
2.2.5.1.2. Turinio filtravimas naršyklėje
2.2.5.2. Tėvų kontrolės programos
3. INFORMACIJA MOKYTOJAMS (Daiva Paulikienė)
3.1. Pažymių skelbimas ir elektroniniai dienynai
3.1.1. Pažymių skelbimas
3.1.2. Elektroniniai dienynai
3.1.2.1. El. dienyno papildomos funkcijos
3.1.2.2. Prisijungimo vardo ir slaptažodžio saugumas
3.1.2.3. Sutartis su el. dienyno paslaugos teikėju
3.2. Asmens duomenų mokyklos interneto svetainėje skelbimas
3.3. Mokinių vaizdo, garso įrašai, nuotraukos ir jų publikavimas mokyklų interneto svetainėse
3.3.1. Ar nuotrauka, vaizdo ir garso įrašas yra asmens duomuo?
3.3.2. Reikalavimai skelbiant mokinio atvaizdą
3.3.2.1. Atvaizdo pobūdis
3.3.2.2. Atvaizdo skelbimo atvejai
3.3.2.3. Rekomenduojama sutikimo forma
3.3.2.4. Mokyklos tvarka dėl atvaizdų fiksavimo ir jų tvarkymo
3.3.2.5. Keletas patarimų dėl saugesnio nuotraukų skelbimo internete
3.3.3. Reikalavimai tėvams fotografuojant ir skelbiant vaikų nuotraukas
3.4. Ypatingų asmens duomenų tvarkymas
3.5. Kitos asmenų duomenų apsaugos problemos mokyklose
3.5.1. Vaizdo stebėjimas
3.5.2. Interneto kameros (Web cam)
3.5.3. Mobilieji telefonai su vaizdo kameromis
3.5.4. Mokinių švietimas apie privatumą
3.5.6. Duomenų saugumas
4. INFORMACIJA PASLAUGŲ TEIKĖJAMS (Indrė Skersytė)
4.1. Asmens duomenų tvarkymo reikalavimų įgyvendinimas
4.2. Duomenų subjekto sutikimas - teisinis pagrindas asmens duomenims tvarkyti
4.2.1. Sutikimo požymiai
4.2.2. Ar reikalingas tėvų sutikimas?
4.3. Duomenų saugumas
4.4. Privatumo politika
4.5. Asmens duomenų naudojimas tiesioginės rinkodaros tikslais
4.6. Atsakomybė už pažeidimus

Knygos santrauka


Dijana Šinkūnienė

Skyriuje „Asmens duomenų apsauga" pateikiamas trumpas pagrindinių asmens duomenų apsaugos terminų, tokių kaip „asmens duomenys", „ypatingi asmens duomenys", „duomenų subjektas", „duomenų valdytojas", „duomenų tvarkytojas" ir kt., žodynas, paaiškinamos šių terminų reikšmės ir pateikiami pavyzdžiai. Jame aptariamos pagrindinės teisinio reglamentavimo nuostatos (asmens duomenų tvarkymo reikalavimai, asmens duomenų teisėto tvarkymo kriterijai ir kt.), kurias turėtų žinoti ir mokėti pritaikyti mokyklos ir interneto paslaugų teikėjai, tvarkydami vaikų asmens duomenis. Atskirai pateikiami asmens duomenų, ypatingų asmens duomenų ir asmens kodo teisėto tvarkymo kriterijai, atsižvelgiant į mokyklų ir interneto paslaugų teikėjų veiklos specifiką ir į tai, kokiais atvejais ir kaip jie galėtų būti taikomi, kai tvarkomi vaikų asmens duomenys. Skyriuje taip pat pateikiamas duomenų subjekto teisių apibūdinimas ir kai kurie šių teisių įgyvendinimo ypatumai, kai duomenų subjektas yra vaikas, taip pat mokyklų ir paslaugų teikėjų, kaip duomenų valdytojų, pareigos įgyvendinant šias teises. Trumpai apžvelgiami kiti reikalavimai, kuriuos būtina įgyvendinti tvarkant asmens duomenis, nagrinėjama institucijų, įvairiais aspektais ginančių vaiko teisę į privatumą ir asmens duomenų apsaugą, kompetencija, kreipimosi į šias institucijas tvarka ir sprendimų pobūdis.

Milda Mačėnaitė

Skyriaus "Informacija tėvams" tikslas yra padėti tėvams geriau suvokti jų vaidmenį įgyvendinant vaikų teisę į privatumą ir duomenų apsaugą bei pateikti patarimų, kaip auklėti ir apsaugoti vaikus nuo pavojų jų privatumui virtualioje erdvėje.
Pirmojoje skyriaus dalyje pateikiama infomacija apie tėvų pareigas atstovaujant vaikui, kol jis taps veiksnus: pareiga atsižvelgti į teisėtus vaiko interesus, išklausyti vaiko nuomonę, leisti vaikui dalyvauti priimant sprendimus, nepiktnaudžiauti tėvų valdžia, įgyvendinti vaiko, kaip duomenų subjekto, teises. Be to, skyriuje apibrėžiama kokiais atvejais tėvų sutikimas dėl vaiko asmens duomenų tvarkymo yra būtinas (pvz. kai renkami vaiko ypatingi duomenys, kai naudojami vaiko vaizdo duomenys bei atvaizdas visuomenės informavimo priemonėse ir kt.) ir nuo kokio amžiaus ir kokiose situacijose apie savo duomenų tvarkymą vaikas gali spręsti pats.
Antroje skyriaus dalyje tėvai supažindinami su galimomis grėsmėmis vaiko privatumui internete, tokiomis kaip tapatybės vagystė, el. sukčiavimas, grąsinimai, patyčios, neteisėtas atvaizdo panaudojimas, nepageidaujami pranešimai, žala kompiuteriui bei švietimo ir techninėmis priemonėmis, kurios gali padėti šių grėsmių išvengti.  Švietimo priemonės

Daiva Paulikienė

Skyriuje „Informacija mokytojams" pateikiama informacija mokytojams, mokyklų administracijai ir kitiems asmenims, dalyvaujantiems vaikų ugdymo procese kaip užtikrinti vaikų/mokinių privataus gyvenimo neliečiamumo teisę tvarkant asmens duomenis mokykloje, kokius veiksmus mokykla turi atlikti siekdama teisėtai tvarkyti asmens duomenis savo veikloje, kad tvarkymas atitiktų Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimus.
Šiame skyriuje rašoma apie mokinių asmens duomenų tvarkymą vykdant vaizdo stebėjimą, skelbiant mokinių vaizdo, garso įrašus, nuotraukas ar kitus asmens duomenis interneto svetainėje. Aptariama mokinių asmens duomenų tvarkymas elektroniniuose dienynuose, reikalavimai sudarant sutartį su elektroninio dienyno paslaugos teikėju. Taip pat pateikiamos rekomendacijos dėl ypatingų asmens duomenų (pvz., apie sveikatą) tvarkymo, duomenų saugumo reikalavimų įgyvendinimo,  sutikimo formos dėl mokinio fotografavimo, filmavimo bei jo atvaizdo skelbimo internete parengimo, taip pat mokyklos kaip duomenų valdytojo pareigų vykdymo (registravimasis, išankstinė patikra) bei kitų asmens duomenų apsaugos problemų mokykloje sprendimo.

Indrė Skersytė

Skyriuje „Informacija paslaugų teikėjams" patariama, kaip vaikų asmens duomenis renkantiems, kaupiantiems, kitokiu būdu tvarkantiems ar dar tik ketinantiems tai daryti paslaugų teikėjams (socialinių tinklų, pokalbių, pažinčių ar žaidimų svetainių valdytojams ir pan.), t. y. šių duomenų valdytojams, įgyvendinti asmens duomenų teisinę apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.
Priklausomai nuo to, kokios paslaugos yra teikiamos, kokiais tikslais ir kokie asmens duomenys yra tvarkomi, reikalavimai asmens duomenų tvarkymui gali skirtis. Šiame skyriuje yra aptariama, į ką paslaugų teikėjai turėtų atsižvelgti, apsispręsdami dėl vaikų asmens duomenų tvarkymo tikslo ir priemonių, tvarkomų asmens duomenų apimties, saugojimo termino, duomenų saugumo. Skyriuje taip pat pateikiama informacija apie tai, kas turėtų būti nurodyta paslaugų teikėjų privatumo politikoje, skirtoje vaikams, ir kaip tai galėtų būti padaryta.
Atsižvelgiant į tai, kad teikiant paslaugas vienas dažniausiai pasitaikančių asmens duomenų teisėto tvarkymo kriterijų yra duomenų subjekto sutikimas, jam yra skiriamas ypatingas dėmesys.     Šiame skyriuje paaiškinama, kokius požymius turi atitikti sutikimas, nagrinėjama, kokio amžiaus vaikas gali duoti sutikimą ir kuriais atvejais tokio sutikimo pakanka, o kada yra būtinas ir jo tėvų sutikimas.
Asmens duomenų tvarkymas tiesioginės rinkodaros tikslais, nepažeidžiant teisės aktų reikalavimų, praktikoje duomenų valdytojams kelia nemažai problemų, todėl  reikalavimai tokiam asmens duomenų tvarkymui  aptariami detaliau.
Skyriuje taip pat trumpai aptariama pasaugų teikėjų, kaip duomenų valdytojų, atsakomybė už pažeidimus.