Informuotumo didinimas apie vaikų privatumo apsaugą
Informuotumo didinimas apie vaikų privatumo apsaugą

Konkurso nuostatai

PATVIRTINTA
Lietuvos vartotojų instituto
prezidento
2010 m. gegužės 21 d.
įsakymu Nr. 11

SCENARIJAUS KONKURSO „VAIKŲ PRIVATUMO APSAUGA INTERNETE"

NUOSTATAI

2010-05-21

I. BENDRIEJI NUOSTATAI

1. Scenarijaus konkurso „Vaikų privatumo apsauga interente" (toliau - Konkursas) moksleiviams nuostatai nustato pagrindinius Konkurso tikslus, organizavimo tvarką, konkurso sąlygas, reikalavimus scenarijui, vertinimo kriterijus, prizų kategorijas ir jų skyrimo tvarką, naudingas nuorodas.

2. 13-18 m. amžiaus moksleiviams skirtas scenarijaus konkursas yra viena iš jaunimo saviraiškos, kūrybiškumo ugdymo formų.

3. Konkursą organizuoja Lietuvos vartotojų institutas (toliau - Organizatorius), S. Konarskio g. 49-604, LT-03123 Vilnius, tel. 8 5 2310 711, fax. 8 5 310 711, kontaktinis asmuo: Eglė Pieslikaitė (e. paštas: info@vartotojai.lt).

4. Scenarijaus Konkurso tema - vaikų privatumas internete, įskaitant galimas grėsmes vaikų privatumui, jų asmens duomenų apsaugai ir priemones kaip tokių grėsmių išvengti (pvz. atvaizdo panaudojimas komerciniais tikslais, asmens duomenų panaudojimas pasisavinant tapatybę sukčiavimo tikslais ir pan.).

5. Konkursui atsiųstų ir atrinktų scenarijų, arba jų fragmentų, pagalba bus sukurti 5 šviečiamojo pobūdžio video filmų ciklas, skirtas 13-18 m. amžiaus moksleiviams.

II. KONKURSO TIKSLAI

6. Konkurso tikslai:

6.1.  Paskatinti moksleivius domėtis vaikų privatumo internete tema (pvz. asmens duomenų apsauga socialiniuose tinkluose, pažinčių svetainėse, žaidimų portaluose, blog‘uose ir pan.), įžvelgti glūdinčius pavojus bei riziką.
6.2. Skatinti moksleivius kritiškai mąstyti ir nuspręsti, kokią informaciją atskleisti internete (pvz. socialiniuose tinkluose, pažinčių portaluose, blog‘uose ir pan.)
6.3. Ugdyti moksleivių kaip vartotojų sąmoningumą, neleidžiant, kad jų asmens duomenys būtų naudojami komerciniais tikslais, žlugdoma jų reputacija ar padaroma kitokia moralinė ar materialinė žala.
6.4. Skatinti moksleivių kūrybiškumą, stiliaus savitumą, gebėjimą kritiškai vertinti, ugdyti sąmoningumą bei humaniškumą.
6.5.Ugdyti pagarbą žmogaus teisėms, ypatingai teisei į privatumą ir teisei į asmens duomenų apsaugą.

III. KONKURSO ORGANIZAVIMO TVARKA

7. Konkursas vyks nuo 2010 m. gegužės 24 d. iki rugsėjo 30 d. (imtinai).

8. Konkurso dalyviai scenarijus kartu su dalyvio anketa (1 priedas) gali siųsti Lietuvos vartotojų institutui nuo 2010 m. gegužės 24 d. iki rugsėjo 30 d. (imtinai):

8.1. paštu - adresu S. Konarskio g. 49- 604, 01323 Vilnius;
8.2. arba elektroniniu paštu: info@vartotojai.lt;
8.3. arba faksu Nr. 852310711.

9. Jeigu laiškai bus išsiųsti paštu, tai pašto spaudo data neturi būti vėlesnė nei 2010 m. rugsėjo 30 d.

IV. KONKURSO SĄLYGOS

10. Konkurse turi teisę dalyvauti bendrojo lavinimo ir neformaliojo švietimo mokyklų 13-18 m. amžiaus mokiniai.

11. Scenarijaus autoriumi gali būti vienas mokinys arba mokinių grupės (iš vienos mokyklos).

12. Vienas moksleivis arba viena grupė gali pateikti daugiau nei vieną scenarijų.

13. Konkurso dalyviai kartu su scenarijumi turi atsiųsti dalyvio anketą, kuri pateikta Nuostatų 1 priede.

14. Konkursui gali būti teikiami tik originalūs autoriniai kūriniai.

15. Konkurse negali dalyvauti scenarijai, kurie:

15.1. yra sukurti remiantis kitu autoriniu kūriniu;
15.2. yra kitų autorių darbų plagiatas ar kopija;
15.3. naudoja necenzūrinius žodžius ar simbolius;
15.4. skatina rasinę ar kitokią diskriminaciją.

16. Dalyvaudamas konkurse scenarijaus autorius sutinka neatlygintinai perduoti Organizatoriui visas autorines teises, susijusias su jo kūriniu.

V. REIKALAVIMAI SCENARIJUI

17. Konkursui teikiami vaidybinių situacijų scenarijai.

18. Konkursui pateiktų scenarijų siužetai privalo būti šiuolaikiški, aktualūs 13-18 m. amžiaus moksleiviams.

19. Konkursui teikiamame scenarijuje privalu pateikti trumpą idėjos pristatymą, įvykio aprašymą, personažų charakteristikas.

20. Scenarijaus siužetas turi būti susijęs su vaikų privatumu internete naudojantis šiomis (arba viena iš šių) priemonėmis:

20.1. socialiniai tinklai;
20.2. pažinčių portalai;
20.3. bloga‘i;
20.4. forumai;
20.5. žaidimų portalai;
20.6. muzikos atsisiuntimo svetainės;
20.7. kiti pramoginio turinio portalai/svetainės.

21. Scenarijus turi būti parašytas taisyklinga lietuvių kalba.

22. Techniniai reikalavimai scenarijui:

22.1. spausdinami kompiuteriu ant balto A4 formato lapo;
22.2. naudojamas Times New Roman šriftas, 12 pt dydis bei pusantro tarpo tarp eilučių atstumas;
22.3. minimali scenarijaus apimtis 2 puslapiai (1 puslapyje yra 2300 spaudos ženklų be tarpų), maksimali apimtis 6 puslapiai.

VI. VERTINIMO KRITERIJAI

23. Geriausius bei originaliausius darbus atrinks vertinimo komisija (toliau Komisija), kurią sudarys 5 nariai, atstovaujantys valstybines ir nevyriausybines organizacijas.

24. Vertinant scenarijus bus vadovaujamasi šiais kriterijais:

24.1. Logika - scenarijai turi sietis su Konkurso tema (vaikų privatumas internete).
24.2. Temos aktualumas.
24.3. Scenarijaus įgyvendinamumas.
24.4. Kūrybiškumas ir originalumas.
24.5 Gebėjimas kritiškai vertinti.
24.6. Asmeninės patirties, žinių pritaikymas.

25. Komisija, įvertinusi visus atsiųstus scenarijus, skirs pirmąją, antrąją ir trečiąją vietas.

26. Geriausių scenarijų vertinimas truks iki 2010 spalio 10 d. (imtinai).

27. Aprašymai bus nevertinami, jei neatitiks nurodytų kriterijų:

27.1. neatitiks konkurso organizavimo tvarkos (Nuostatų III skr.);
27.2. neatitiks konkurso sąlygų (Nuostatų IV skr.);
27.3. neatitiks konkurso reikalavimų scenarijui (Nuostatų V skr.).

VII. PRIZŲ KATEGORIJOS IR JŲ SKIRSTYMO TVARKA

28. Komisija, įvertinusi scenarijus pagal Nuostatų 24 punkte išvardintus kriterijus, išrenka:

28.1. pirmos vietos laureatą, kuriam skiriamas nešiojamas kompiuteris;
28.2. antros vietos laureatą, kuriam skiriamas skaitmeninis fotoaparatas;
28.3. trečios vietos laureatą, kuriam skiriamas nešiojamas MP3 grotuvas.

29. Laureatai bus paskelbti ir apdovanoti 2010 lakpričio 12 d. (preliminari data) organizuojamame apdovanojimų renginyje. Į šį renginį bus atrinkti ir pakviesti 25 moksleiviai, dalyvaujantys Konkurse. Informacija apie renginį ir pakviestus jame dalyvauti moksleivius bus paskelbta internete adresu www.vartotojai.lt ir pranešta kiekvienam dalyviui anketoje nurodytu elektroniniu paštu. Visi renginyje dalyvaujantys moksleiviai gaus diplomus

VIII. NAUDINGOS NUORODOS

30. Rengdami scenarijus dalyviai gali rasti naudingos informacijos naudodamiesi šiomis nuorodomis:

30.1. Lietuvos vartotojų institutas http://www.vartotojai.lt
30.2. Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba http://www.vartotojoteises.lt
30.3. Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba http://www.esaugumas.lt
30.4. Programa „Saugesnis internetas" http://www.draugiskasinternetas.lt
30.5. Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga http://www.vaikams.lrs.lt
30.6. Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija http://www.ada.lt/

IX. BAIGIAMIEJI NUOSTATAI

31. Konkurso Organizatorius pasilieka teisę atsiųstus konkursui scenarijus, jų fragmentus publikuoti ir reprodukuoti savo nuožiūra. Autorių sutikimu su šiomis sąlygomis laikomas scenarijų atsiuntimas į konkursą.

32. Projektą iš dalies finansuoja Europos Komisija - Teisingumo, laisvės ir saugumo generalinis direktoratas, Pagrindinių teisių ir pilietybės programa, Lietuvos vartotojų institutas, dalį veiklų remia Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba.