Apie automobilių remonto paslaugų teikimo tvarką

2007 04 06

Automobilių remonto paslaugų teikimo tvarka yra nustatyta 2004 m. kovo 31 d. Lietuvos Respublikos ūkio ministro įsakymu Nr. 4-97 ,,Dėl automobilių remonto paslaugų teikimo tvarkos ir naudotų automobilių sudėtinių dalių tinkamumo toliau vartoti ir realizavimo tvarkos patvirtinimo”.
Automobilių remonto paslaugų teikimo tvarka (toliau – Tvarka) taikoma teikiant automobilių ir automobilių sudėtinių dalių (toliau – dalių) techninės priežiūros ir remonto paslaugas. Tvarka nustato vartotojų ir paslaugų teikėjų teises, pareigas, atsakomybę bei paslaugų teikimo principus.
Tvarkos tikslas – siekti, kad teikiamos paslaugos užtikrintų vartotojų saugą, ekonominius interesus, taip pat ir aplinkos apsaugą.

Automobilis – bet kokia motorinė transporto priemonė, skirta važiuoti keliu ir vežti krovinius ir (ar) keleivius arba vilkti kitas transporto priemones. Šiai sąvokai taip pat priskiriamos automobilių velkamos priekabos ir puspriekabės. Automobiliams nepriskiriami mopedai, motociklai, traktoriai, savaeigės ir žemės ūkio mašinos.
Automobilių sudėtinės dalys – automobilių detalės, surinkimo vienetai, mazgai, mechanizmai, agregatai, sistemos ir kita papildoma įranga (toliau – atsarginės dalys), kuri montuojama automobilyje.
Saugi paslauga – kiekviena paslauga, kuri teikiama pagal numatytas sąlygas ir nepažeidžiant teisės aktuose paslaugai nustatytų saugos reikalavimų, nekelia jokios rizikos arba kelia vartotojų gyvybei ir sveikatai ne didesnę riziką negu ta, kuri teisės aktuose nustatoma kaip leistina.
Tinkamos kokybės paslauga – paslauga, kurios savybės ne blogesnės nei numatyta tai paslaugai taikomame teisės akte ir paslaugų teikimo sutartyje, t. y.:
– atitinka paslaugos teikėjo nurodytus pateikiamų norminių dokumentų reikalavimus;
– atitinka kokybinius rodiklius, kurių galima tikėtis atsižvelgiant į paslaugos prigimtį bei paslaugos teikėjo viešai paskelbtus pareiškimus dėl paslaugos kokybės;
– atitinka nustatytus saugos reikalavimus.
Techninė priežiūra – technologinių priemonių ir operacijų, kuriomis siekiama palaikyti techninių reikalavimų nustatytą automobilio techninę būklę, kompleksas;
Remontas – technologinių priemonių ir operacijų, kuriomis siekiama sutaisyti sugedusį automobilį, kad jo techninė būklė atitiktų techniniuose reikalavimuose nustatytą lygį, kompleksas. Remontas taip pat apima sugedusių automobilių sudėtinių dalių keitimą ir taisymą.

Paslaugų teikimo organizavimas

Automobilių ir automobilių sudėtinių dalių techninės priežiūros ir remonto paslaugų užsakymas įforminamas užpildant užsakymų paraišką, kurioje nurodoma:
1. paslaugų teikėjo įmonės pavadinimas (pagal verslo liudijimą – vardas, pavardė verslo liudijimo numeris), adresas, telefonas;
2. vartotojo vardas, pavardė, adresas ir telefonas;
3. užsakymo priėmimo data ir įvykdymo terminas;
4. duomenys apie automobilį (markė, modelis, valstybinis numeris, rida ir kt.);
5. teikiamų paslaugų sąrašas, paslaugos teikėjo pateiktų atsarginių dalių ir medžiagų sąrašas, jų kaina ir kiekis;
6. vartotojo pateiktų atsarginių dalių ir medžiagų sąrašas;
7. teikiamos paslaugos kaina;
8. garantinės sąlygos;
9. standarto, kuriam atitiks teikiamos paslaugos, žymuo;
10. užsakymą priėmusio (užsakymo paraišką įforminusio arba vykdytojo) asmens vardas, pavardė, parašas, taip pat vartotojo parašas;
11. kiti reikalingi duomenys, susieti su paslaugos teikimu.
Techninės priežiūros darbams (gedimų diagnostika, reguliavimo darbai, tepalų ir skysčių keitimas, plovimas, padangų ir ratų keitimas, balansavimas bei pripūtimas ir kt.) užsakymų paraiška, jeigu paslauga teikiama dalyvaujant vartotojui, gali būti neįforminama. Išduodamas pinigų mokėjimo dokumentas.
Jeigu vartotojas palieka automobilį paslaugos teikimui, tai paslaugos teikėjas kartu su paraiška turi įforminti priėmimo-perdavimo aktą, kuriame nurodo automobilio komplektiškumą, matomus išorinius pažeidimus ir defektus, vartotojo pateiktas atsargines dalis ir medžiagas. Priėmimo-perdavimo aktą pasirašo vartotojas ir paslaugos teikėjas. Paraiškos ir priėmimo-perdavimo akto vienas egzempliorius atiduodamas vartotojui. Paslaugos teikėjo nuožiūra paraiška ir priėmimo-perdavimo akto forma gali būti pateikiama vieno dokumento blanke.
Dėl papildomų paslaugų vartotojas ir paslaugos teikėjas turi susitarti atskirai. Papildomos paslaugos įforminamos užpildant naują paraišką.
Paslaugos teikėjas privalo nedelsdamas pranešti vartotojui ir, iki gaus nurodymus iš jo, sustabdyti paslaugos teikimą, jeigu:
1. Nustatyta, kad vartotojo pateiktos atsarginės dalys ir medžiagos yra netinkamos ar nekokybiškos;
2. Vartotojo nurodymų vykdymas ir kitos priežastys, priklausančios nuo vartotojo, gali turėti įtaką paslaugos kokybei ir atlikimo terminui;
Atlikdamas automobilio garantinį remontą, paslaugų teikėjas privalo įforminti paraišką ir garantiniame dokumente pažymėti remonto trukmę.
Paslaugų vartotojui, iki įforminant paslaugų teikimo paraišką, turi būti sudarytos sąlygos viešai susipažinti su išsamia informacija apie teikiamas paslaugas. Garantiją paslaugoms ir atsarginėms dalims suteikia paslaugos teikėjas.
Tuo atveju, kai vartotojas pats pateikia atsargines dalis ar medžiagas, paslaugų teikėjas už jas neatsako ir garantijos nesuteikia. Paslaugos teikėjas neatsako ir tuo atveju, kai vartotojas buvo informuotas apie paslėptus ar anksčiau vartotojo nepastebėtus trūkumus, kuriuos buvo siūloma pašalinti, tačiau vartotojas atsisakė ir dėl šių trūkumų kaltės sugedo ar sulūžo įdėtos dalys. Paslaugų teikėjo pasiūlymai pašalinti trūkumus turi būti nurodyti vartotojui išduotame už suteiktą paslaugą atsiskaitymo dokumente.
Jeigu paslaugų kokybės defektai nustatomi per garantinį terminą, paslaugos teikėjas privalo neatlygintinai juos pašalinti arba atlyginti vartotojui jų šalinimo išlaidas.
Jeigu ko kito nenustatyta užsakymo paraiškoje ir jeigu vartotojas tinkamai pranešė paslaugos teikėjui apie pastebėtus trūkumus, garantijos terminas pratęsiamas tokiam laikui, kurį vartotojas negalėjo transporto priemonės naudoti dėl netinkamos kokybės paslaugos.

Vartotojų teisės ir pareigos:

1) savo nuožiūra įsigyti siūlomas paslaugas;
2) gauti valstybine kalba raštu teisingą, išsamią, tikslią ir aiškią informaciją apie siūlomas paslaugas, jų kainas iki įsigyjant paslaugas;
3) įsigyti tinkamos kokybės, saugias paslaugas. Jeigu neįrodoma kitaip, paslaugos trūkumai, išaiškėję per 6 mėnesius nuo paslaugos suteikimo, laikomi buvusiais suteikimo vartotojui metu, išskyrus atvejus, kai tai yra nesuderinama su paslaugos ar jos trūkumo pobūdžiu;
4) pareikšti pretenziją dėl netinkamos naujų dalių kokybės;
5) pranešdamas paslaugos teikėjui, keisti savo nurodymus dėl paslaugos teikimo ar kitų užsakymo sąlygų vykdymo, kai paslauga jau teikiama, jeigu tokie pakeitimai techniniu ir technologiniu požiūriu yra įmanomi;
6) nutraukti užsakymo paraiškoje įformintą paslaugos teikimą, jeigu paslaugų teikėjas laiku nepradėjo arba nebaigė vykdyti užsakymo paraiškoje numatytų darbų arba teikdamas paslaugą pažeidė užsakymo paraiškoje numatytas sąlygas;
7) nutraukti paslaugos teikimą bet kuriuo metu, sumokėjęs paslaugos teikėjui už atliktą darbą ir atlyginęs kitas protingas su paslaugos teikimu susijusias išlaidas, kurias paslaugų teikėjas teikdamas paslaugas padarė iki pranešimo apie paslaugos teikimo nutraukimą gavimo;
8) reikalauti, kad paslaugos teikimo metu dėl paslaugos teikėjo kaltės prarasta ar sugadinta atsarginė dalis ar medžiaga būtų pakeista lygiaverte atsargine dalimi ar medžiaga, o kai vartotojas nesutinka arba nėra galimybių pakeisti, – atlyginti vertę;
9) nemokėti už paslaugą, atliktą be jo sutikimo. Jeigu už paslaugą sumokėta – pareikalauti grąžinti sumokėtus pinigus;
10) bet kuriuo metu tikrinti paslaugos teikimo eigą ir kokybę, nesikišdamas į paslaugos teikėjo ūkinę ir komercinę veiklą;
11) vartotojas turi ir kitas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, Lietuvos Respublikos vartotojų teisių gynimo įstatymo, kitų teisės aktų nustatytas teises ir pareigas;
12) kai paslaugų teikėjas nevykdo užsakymų paraiškoje nustatytų reikalavimų, vartotojas turi teisę kreiptis į Valstybinę ne maisto produktų inspekciją prie Ūkio ministerijos arba į teismą dėl pažeistų vartotojo teisių gynimo. Bet kokiu atveju vartotojas turi teisę kreiptis į teismą dėl nuostolių, padarytų dėl netinkamos kokybės paslaugos atlyginimo

Paslaugų teikėjų teisės ir pareigos:

1) teikti paslaugas vartotojams laikydamasis teisės aktų reikalavimų;
2) garantuoti, kad vartotojams būtų teikiamos tik saugios, tinkamos kokybės paslaugos;
3) prieš įformindamas paslaugų užsakymo paraišką, suteikti vartotojui būtiną teisingą, išsamią, tikslią ir aiškią informaciją, susijusią su teikiamų paslaugų prigimtimi, jų teikimo sąlygomis, paslaugų kaina, paslaugų teikimo terminais, galimomis pasekmėmis, bei kitokią informaciją, turinčią įtakos kliento apsisprendimui gauti paslaugą;
4) pateikti papildomą informaciją, kaip nustatoma galutinė paslaugos kaina, jeigu tam tikros paslaugos galutinės kainos, t. y. kainos, į kurią įskaitomi visi mokesčiai, nurodyti neįmanoma;
5) paslaugų teikėjas gali pasitelkti paslaugai atlikti kitus asmenis, tačiau ir šiuo atveju už tinkamą paslaugos teikimą vartotojui atsako paslaugų teikėjas;
6) paslaugų teikėjas privalo teikti paslaugas pagal šios Tvarkos reikalavimus ir vartotojo nurodymus. Jei vartotojo nurodymai prieštarauja įstatymams, šiai Tvarkai, standartams, profesinės veiklos etikai, paslaugų teikėjas turi teisę atsisakyti vykdyti tokius nurodymus;
7) Jeigu suteikus paslaugą paaiškėja, kad ji gali sukelti grėsmę vartotojui ar aplinkai, paslaugos teikėjas privalo nedelsdamas pranešti apie tai vartotojui, Valstybinei vartotojų teisių apsaugos tarnybai arba Valstybinei ne maisto produktų inspekcijai;
8) paslaugos teikėjas turi ir kitas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso bei kitų teisės aktų nustatytas teises ir pareigas;
9) atsiskaitydamas su vartotoju už suteiktas paslaugas, paslaugų teikėjas privalo išduoti pinigų mokėjimo dokumentą ir dokumentą, kuriame turi būti pateikta informacija apie pakeistas atsargines dalis, naudotas medžiagas, atliktus darbus, jų kainas bei suteiktą garantiją.
Išlaidas už vartotojo laiku neatsiimto automobilio saugojimą paslaugos teikėjas pradeda skaičiuoti praėjus vienai darbo dienai po remonto darbų pabaigos, jeigu užsakymo paraiškoje nenustatyta ko kito.

Skundų nagrinėjimo tvarka

Vartotojas dėl netinkamos paslaugų kokybės raštu kreipiasi į paslaugos teikėją. Paslaugos teikėjas, gavęs vartotojo prašymą, jei nesutinka su vartotojo pretenzija, privalo per tris darbo dienas raštu kreiptis į šgaliotas įmones ir įstaigas dėl paslaugos kokybės įvertinimo. Gavęs raštu pateiktas išvadas, paslaugos teikėjas nedelsdamas apie tai praneša vartotojui. Kilus nesutarimams tarp vartotojo ir paslaugos teikėjo, skundus dėl netinkamos kokybės nagrinėja Valstybinė ne maisto produktų inspekcija. Jeigu vartotojas nepateikia pinigų mokėjimo dokumento ar kito paslaugos teikėjo išduoto dokumento, patvirtinačio, kad paslaugą suteikė šis paslaugos teikėjas, skundai nagrinėjami tik su paslaugos teikėjo sutikimu.

Paslaugų kontrolė

Valstybinė ne maisto produktų inspekcija Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka kontroliuoja, kaip vykdomi automobilių remonto paslaugų teikimo tvarkos reikalavimai. Asmenys, pažeidę šios Tvarkos reikalavimus, traukiami administracinėn atsakomybėn įstatymo nustatyta tvarka. Nesaugioms paslaugoms taikomos rinkos ribojimo priemonės, vadovaujantis Produktų saugos įstatymu ir Produktų pateikimo į rinką ribojimo priemonių taikymo tvarka. Kontrolę atliekančius pareigūnus į gamybines patalpas ir sandėlius privalo lydėti paslaugos teikėjo atsakingas asmuo. Įmonės vadovas (savininkas) ar verslo liudijimą įsigijęs asmuo, kontroliuojančių pareigūnų supažindintas su tikrinimo rezultatais, privalo nurodytais terminais pašalinti nustatytus trūkumus ir apie tai raštu informuoti Valstybinę ne maisto produktų inspekciją.