Atkreipkime dėmesį į cheminių medžiagų ženklinimą

2004 04 21

Vartotojas dažnai buityje susiduria su įvairiomis cheminėmis medžiagomis arba jų preparatais (dviejų ar daugiau cheminių medžiagų mišiniai ar tirpalai). Prie cheminių medžiagų ir preparatų paprastai yra priskiriami tokie gaminiai kaip plovikliai, lakai, dažai, klijai, skalbiamieji milteliai ir daugelis kitų gaminių. Teisės aktai nustato griežtus reikalavimus minėtų medžiagų ir preparatų tiekimui rinką, o taip pat jų ženklinimui, kad vartotojas galėtų išvengti pavojaus savo sveikatai ir gyvybei.

Išvengti pavojaus įmanoma tik tuomet, kai parduodamos cheminės medžiagos ir preparatai paženklinti, t. y. suteikta informacija apie jų naudojimą bei keliamą riziką.

Vartotojas visų pirma turėtų atkreipti dėmesį į ne tik įspėjamuosius užrašus, bet ir žinoti pavojingumo simbolius, kuriais žymimos cheminės medžiagos ir preparatai. Yra 10 pavojingumo simbolių, prie kurių turi būti pavojingumo nuorodos. Apžvelgsime keletą pavojingumo simbolių, su kuriais vartotojai dažniausiai susiduria pirkdami ir naudodami gaminius.

Kenksmingoms cheminėms medžiagoms ir preparatams galėtų būti priskirti kai kurie dažai, valikliai, automobilių priežiūrai skirti preparatai. Jie gali būti kenksmingi žmogui juos prarijus, įkvėpus arba susilietus su oda.

Xn Kenksminga

Dirginančios cheminės medžiagos ir preparatai gali sudirginti odą, o taip pat akis ir kvėpavimo takus. Prie dirginančių gaminių yra priskiriamos trąšos, skalbimo milteliai. 

Xi Dirginanti

Naudojant buityje ardančias (ėsdinančias) medžiagas ir preparatus būtina naudoti apsaugines pirštines, vengti tiesioginio kontakto su šiomis medžiagomis ir preparatais. Kaip ardančias medžiagas būtų galima paminėti kanalizacijos vamzdynų valiklius, indaplovių miltelius, stipriai užterštų paviršių valiklius. 

C Ardanti (ėsdinanti) 

Šiuo simboliu yra žymimos labai degios cheminės medžiagos ir preparatai. Vartotojai minėtą simbolį dažniausiai gali pamatyti ant įvairių aerozolių balionėlių. Šių produktų negalima laikyti arti ugnies, šildymo įrenginių. 

F Labai degi 

Cheminių medžiagų ir preparatų patiekimą į rinką bei jų kontrolę rinkoje atlieka Valstybinė ne maisto produktų inspekcija. Jos duomenimis šiuo metu dažniausi pasitaikantys pažeidimai yra šie: ženklinime nėra pavojingumo simbolio arba jo dydis ar spalva neatitinka reikalavimų, nepateiktos rizikos ir saugos frazės, neišskirta įspėjamoji etiketė, nenurodytos pavojingos cheminės medžiagos, dėl kurių preparatas klasifikuojamas kaip pavojingas, akivaizdžiai neteisingai suklasifikuotos, nenurodytas gamintojas, importuotojas, prekybininkai neturi ne maisto prekės higieninių pažymėjimų.