CE ženklas

2004 02 21

Vietoje įžangos

Nemažai ne maisto gaminių (šaldytuvai, skalbimo mašinos, indaplovės, žoliapjovės, asmens apsaugos priemonės, žaislai vaikams ir kt.) parduodami Lietuvos rinkoje turi būti pažymėti CE ženklu. Europos komisijos atliktų tyrimų duomenys rodo, kad vartotojai į klausimą, ką reiškia gaminys pažymėtas CE ženklu, dažniausiai atsako, kad jis yra pagamintas Europos Sąjungoje. Tačiau tai yra netiesa.

CE ženklas suteikia tam tikros informacijos vartotojui, visų pirma apie tai, kad gaminys atitinka teisės aktuose jam nustatytus privalomus saugos reikalavimus ir kad yra praėjęs atitinkamas atitikimo saugos reikalavimams patikrinimo procedūras. CE ženklas nereiškia, kad gaminys yra absoliučiai saugus (nekenskmingas sveikatai ir gyvybei), o tiesiog nurodo, kad atitinka jam keliamus privalomus saugos reikalavimus.

Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos patikrinimų duomenys rodo, kad, nežiūrint to, jog šiuo metu vaikų žaislams, mašinoms, asmens apsaugos priemonėms elektrotechnikos ir kt. gaminiams yra nustatytas privalomas žymėjimas CE ženklu, rinkoje yra nemažai prekių parduodamų be CE ženklo, arba šiuo ženklu jos žymimos neteisėtai.

Tie gaminiai, kuriuos privalu žymėti CE ženklu, ir kurie juo yra nepažymėti ar pažymėti neteisėtai, tiekti rinkai yra neleidžiama, kadangi jų atitiktis nustatytiems saugumo reikalavimams nepatikrinta.

CE ženklo ištakos – „naujo požiūrio” direktyvos

Nuo 1985 m. Europos Sąjungoje yra priiminėjamos taip vadinamos „naujo požiūrio” direktyvos. Šių direktyvų esmė – nustatyti esminius reikalavimus saugos, sveikatos bei aplinkosaugos srityse atskiroms produktų grupėms. Minėtieji esminiai saugos reikalavimai yra sukonkretinami standartų, kurie, dar vadinami darniaisiais standartais pagalba. Pavyzdžiui, žaislų saugą reglamentuojančioje direktyvoje apibūdinant žaislų degumą yra numatyta, kad žaislai vaikų aplinkoje neturi tapti degiais daiktais: jie turi būti padaryti iš medžiagų, kurios neužsidegtų tiesiogiai nuo liepsnos, o jeigu užsidegtų, tai turėtų degti lėtai, liepsna sklistų negreitai ir kt. Tuo tarpu darnieji standartai numatys kaip techniškai galima pasiekti tokių žaislo savybių. Būtent šiose direktyvose ir atsiranda nuorodos į CE ženklą – juo privalu žymėti tuos gaminius, kurie atitinka saugos reikalavimus.

Lietuvoje „naujo požiūrio” direktyvos paprastai yra perkeliamos į techninius reglamentus. Šiuo metu yra priimti ir galioja mašinų, elektrotechnikos, vaikų žaislų ir kt. saugos reglamentai, kuriuose ir yra nustatyti tiek privalomi saugos reikalavimai, tiek privalomas žymėjimas CE ženklu.

CE ženklo vieta

CE ženklas turi būti ant gaminio arba ant jo duomenų plokštelės. Jeigu tai neįmanoma arba negalima padaryti dėl mažo gaminio dydžio, kitų priežasčių, šis ženklas turi būti žymimas ant pakuotės ir gaminio lydimuosiuose dokumentuose (pavyzdžiui, gaminio instrukcijoje). CE ženklas turi būti aiškiai matomas, įskaitomas ir nenutrinamas.

Kas atsakingas už žymėjimą CE ženklu

Atsakomybė už žymėjimą CE ženklu tenka gamintojui. Jam yra nustatyta pareiga gaminti saugius gaminius – jie privalo atitikti nustatytus saugos reikalavimus, nepadaryti žalos vartotojo sveikatai ir gyvybei, jo turtui bei aplinkai. Gamintojas turi gaminius išbandyti, išpildyti kitas procedūras ir tik tada paženklinti CE ženklu. Tam tikrais atvejais, kai gaminiai gali kelti ypatingą pavojų vartotojų sveikatai (pvz., medienos obliavimo, frezavimo mašinos, diskiniai pjūklai ir kt.) yra reikalaujama, kad atitikimą saugos reikalavimams patvirtintų kompetentinga laboratorija, įstaiga savo išduotu sertifikatu ir tik tada gamintojas gali ženklinti CE ženklu.

Lietuvoje pagal šiuo metu galiojančius teisės aktus didelė atsakomybė tenka ne tik gamintojui, bet ir importuotojui, įvežančiam į Lietuvą gaminius, kuriuos privalu žymėti CE ženklu. Importuotojas turi pasirūpinti, kad įvežami gaminiai atitiktų saugos reikalavimus, būtų tinkamai paženklinti CE ženklu.