Ką garantuoja?

Sąžiningos prekybos judėjimo tikslinė grupė – nepasiturintys neturtingųjų šalių gamintojai ir darbininkai. FAIRTRADE ženklinimą ir tarptautinius ženklo suteikimo standartus nustato pasaulinė Sąžiningos prekybos judėjimo organizacijų asociacija „Fairtrade International“ (FLO). „Fairtrade“ standartai užtikrina paramą vargingiausių pasaulio valstybių smulkiųjų gamintojų organizacijoms ir žemės ūkio darbuotojams bei skatina tvarią socialinę, ekonominę plėtrą ir aplinkos apsaugą.
 
„Fairtrade“ standartais siekiama:
• užtikrinti, kad gamintojai gautų „Fairtrade“ nustatytą minimaliąją kainą, padengiančią vidutines tvarios gamybos sąnaudas;
• skirti papildomas „Fairtrade“ priemokas, kurios gali būti investuojamos į projektus, stiprinančius tvarią socialinę ir ekonominę plėtrą bei aplinkos apsaugą;
• užtikrinti darbuotojams tinkamus atlyginimus, sveikatos ir saugos darbe standartus bei garantuoti teisę priklausyti profesinėms sąjungoms;
• sudaryti galimybes gamintojams gauti išankstinį finansavimą, jeigu tai reikalinga;
• sudaryti galimybes gamintojams labiau kontroliuoti prekybos procesą;
• užtikrinti, kad visų „Fairtrade“ sertifikuotų produktų gamyba ir prekyba būtų vykdoma socialiai ir ekonomiškai atsakingai, paisant aplinkosaugos reikalavimų.
 
Visi „Fairtrade“ standartai, taikomi smulkiesiems gamintojams, darbininkams ir jų organizacijoms, laikosi šių bendrųjų principų:
 
1) Socialinė plėtra
Smulkiesiems gamintojams pagal „Fairtrade“ standartus privaloma organizacinė struktūra, kuri sudaro jiems galimybę faktiškai pateikti produktą rinkai. Organizacijos struktūra turi būti skaidri ir aiški, nediskriminuoti jokio nario ar socialinės grupės. Visi organizacijos nariai privalo turėti galimybę dalyvauti demokratiniuose sprendimų priėmimo procesuose ir organizacijos veikloje. 
Tais atvejais, kai darbuotojai samdomi, pagal „Fairtrade“ standartus bendrovė turi jiems užtikrinti socialines teises ir saugumą. Svarbiausi reikalavimai: pakankama darbo sauga ir sveikatos apsauga, galimybė mokytis, nediskriminuojantys darbo santykiai, jokio priverstinio darbo, darbuotojai turi teisę priklausyti profesinėms sąjungoms, organizuoti susirinkimus ir administruoti „Fairtrade“ priemokas. 
 
2) Ekonominė plėtra
„Fairtrade“ standartai reikalauja, kad prekybininkai visus produktus pirktų gamintojams mokėdami „Fairtrade“ minimaliąją kainą ir (arba) „Fairtrade“ priemoką. „Fairtrade“ nustatyta minimaliąja kaina siekiama padėti gamintojams padengti tvarios gamybos sąnaudas. „Fairtrade“ priemoka – tai pinigai, kuriuos gamintojai arba plantacijos darbininkai gali investuoti į savo gyvenimo kokybės gerinimą. Pavyzdžiui, priemokos skiriamos pagerinti darbininkų, ūkininkų ir vietinių bendruomenių sveikatos priežiūrą, švietimą, aplinką, ekonominę infrastruktūrą ir t. t. Patys ūkininkai arba darbininkai priima sprendimus dėl svarbiausių prioritetų ir administruoja „Fairtrade“ priemokos naudojimą. Be to, pagal „Fairtrade“ standartus išankstinio apmokėjimo sandoriuose prekybininkai turi sumokėti avansą, jeigu to reikalauja gamintojai. Taip gamintojams sudaromos geresnės sąlygos iškart gauti lėšas ir padedama jų verslo plėtrai. 
 
3) Aplinkosauga
„Fairtrade“ standartai reikalauja, kad būtų taikoma aplinką tausojanti žemės ūkio praktika. Pagrindiniai reikalavimai: mažesnis ir saugus agrochemikalų naudojimas, tinkamas ir saugus atliekų tvarkymas, dirvožemio derlingumo palaikymas ir vandens išteklių priežiūra bei genetiškai modifikuotų organizmų nenaudojimas. „Fairtrade“ sertifikuoti gamintojai privalo saugoti aplinką, kurioje dirba ir gyvena: natūralaus vandens telkinius, žmonių neliestus miškus ir kitas teritorijas. „Fairtrade“ standartai nenumato privalomo ekologinio sertifikavimo, tačiau ekologinė gamyba skatinama už ekologiškai užaugintus produktus atlyginant didesnėmis minimaliosiomis „Fairtrade“ kainomis. 
 
4) Priverstinis ir vaikų darbas
„Fairtrade“ sistema užtikrina, kad nenaudojamas priverstinis darbas, taip pat garantuoja, kad nenaudojamas vaikų iki 15 m. darbas. Tai nereiškia, kad vaikai negali dalyvauti produktų gamyboje, pvz., kai jie mokosi tradicinio amato. Tiesiog kontroliuojama, kad tokia veikla nekenktų vaiko gerovei, t. y. netrukdytų mokytis arba nepakenktų sveikatai.