Projektai

Tikslas  – didinti vartotojų informuotumą apie maisto švaistymą bei jo globalias pasekmes.

Didinti visuomenės informuotumą Sąžiningos prekybos ir pasaulio vystymosi klausimais.

Projekto tikslas – suteikti vartotojams žinių ir įgūdžių apie tapatybės vagystes kasdieniame gyvenime ir elektroninėje erdvėje.

Plėtoti neformaliojo švietimo paslaugas, sudarant sąlygas mokytojams, moksleiviams įgyti žinių bei  įgūdžių apie pilietiškumą atsakingo vartojimo srityje.

Inicijuoti ir įgyvendinti
projektai

„Žaliasis“ smegenų plovimas: kaip padėti vartotojui“

Įgyvendinimo metai: 2021 m. 
Paramos šaltinis: Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba

Pagrindinis projekto tikslas – paskatinti ir padėti vartotojams pereiti prie žaliosios ekonomikos suteikiant patikimą, teisingą informaciją apie produktus ir paslaugas bei prisidėti prie „žaliojo smegenų plovimo” prevencijos.

NVO vs maisto atliekos namų ūkiuose: Baltijos ir Šiaurės šalių bendradarbiavimo skatinimas

Įgyvendinimo metai: 2020-2021 m.
Paramos šaltinis: Šiaurės ministrų taryba

Lietuvos vartotojų instituto inicijuota  bendradarbiavimo skatinimo platforma dalinsis patirtimi, generuos idėjas kaip nevyriausybinės organizacijos gali prisidėti prie maisto švaistymo mažinimo. Projektas įgyvendinamas Lietuvoje, Baltarusijoje ir Danijoje.

Globalus požiūris į maisto atliekas vykdant neformalųjį švietimą

Įgyvendinimo metai: 2017-2021 m.
Paramos šaltinis: Europos Komisijos Vystymosi ir bendradarbiavimo generalinis direktoratas; Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba

Iniciatyvos tikslas – suteikti namų ūkiams žinių ir įgūdžių kaip išvengti maisto atliekų planuojant maisto pirkinius, pasirenkant porcijas, panaudojant maisto likučius, tinkamai saugant namuose bei pagal galimybes rūšiuojant ir atskleidžiant globalų maisto atliekų poveikį tokiems procesams kaip klimato kaita, bioįvairovė, natūralūs ištekliai.

Nevyriausybinių organizacijų Juodkalnijoje institucinių gebėjimų stiprinimas maisto saugos ir kokybės užtikrinimo srityse

Įgyvendinimo metai: 2016-2018 m.
Paramos šaltinis: ES delegacija Juodkalnijoje

Stiprinti nevyriausybinių organizacijų Juodkalnijoje institucinių gebėjimus maisto saugos ir kokybės užtikrinimo srityse.

Elektroninė prekyba: vartotojų teisių apsauga įsigijus netinkamos kokybės prekę ar paslaugą

Įgyvendinimo metai: 2017 m.
Paramos šaltinis: Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba

Projekto tikslas – suteikti informaciją tikslinių grupių atstovams apie nekokybiškų prekių ir paslaugų  keitimą bei gražinimą perkant jas internetu, skatinti sąžiningą verslo praktiką šioje srityje, o vartotojus aktyviau ginti pažeistas teises.

Netinkamos kokybės gaminiai ir paslaugos: nauji iššūkiai ir informacijos sklaida

Įgyvendinimo metai: 2015 m.
Paramos šaltinis: Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba

Suteikti informaciją tikslinių grupių atstovams apie nekokybiškų prekių ir paslaugų  keitimą bei gražinimą,  paskatinti vartotojus ginti pažeistas teises.

Sąžininga prekyba: informuotumo didinimas

Įgyvendinimo metai: 2013-2016 m.
Paramos šaltinis: Europos Komisija, EuropeAid vystymosi ir bendradarbiavimo generalinis direktoratas; Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba

Didinti visuomenės informuotumą Sąžiningos prekybos ir pasaulio vystymosi klausimais, skatinti į vystymosi problematiką orientuotą švietimą, siekiant sutelkti didesnę paramą veiksmams prieš skurdą ir veiksmams už teisingesnius santykius tarp išsivysčiusių ir besivystančių šalių, bei didinti supratimą apie problemas ir sunkumus, su kuriais susiduria besivystančių šalių gyventojai.

Tapatybės vagystės: prevencija per švietimą

Įgyvendinimo metai: 2013-2015 m.
Paramos šaltinis: Europos Komisija, Vidaus reikalų generalinis direktoratas ; Valtybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba

Suteikti vartotojams žinių ir įgūdžių apie tapatybės vagystes kasdieniame gyvenime ir elektroninėje erdvėje, kad jie galėtų išvengti nusikaltimų ir žinotų, kur kreiptis jiems įvykus, ugdyti atsakingą požiūrį į savo asmens duomenų tvarkymą.

Nevyriausybinių ir valstybinių organizacijų bendradarbiavimas kuriant bei įgyvendinant vartotojų švietimo modelį

Įgyvendinimo metai: 2013-2015 m.
Paramos šaltinis: Europos socialinis fondas

Skatinti ir tobulinti valstybės ir savivaldybių institucijų bei nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimą vartotojų švietimo srityje, stiprinant valstybės ir savivaldybių institucijų vykdomą vartotojų švietimo politiką, skatinant nevyriausybinių organizacijų veiklos plėtrą ir didinant jų indėlį.

Pilietiškumo skatinimas per atsakingą vartojimą

Įgyvendinimo metai: 2011-2014 m.
Paramos šaltinis: Europos socialinis fondas

Plėtoti neformaliojo švietimo paslaugas, sudarant sąlygas mokytojams, moksleiviams įgyti žinių bei  įgūdžių apie pilietiškumą atsakingo vartojimo srityje,  skatinant tikslinių grupių dalyvavimą pilietinėje veikloje ir didinant galimybes joms pačioms inicijuoti  neformaliojo švietimo veiklas, susijusias su pilietiškumu atsakingo vartojimo srityje bei skleisti gerąją praktiką  apie pilietiškumo ugdymą per atsakingą vartojimą.       

Aplinkai palankaus gyvenimo būdo skatinimas per tausojantį maisto vartojimą

Įgyvendinimo metai: 2011-2013 m.
Paramos šaltinis: Europos regioninės plėtros fondas

Suteikti žinių apie aplinkai palankų gyvenimo būdą per maisto vartojimą.   

Informuotumo apie teisę kreiptis į teismus didinimas

Įgyvendinimo metai: 2011-2013 m.
Paramos šaltinis: Europos Komisija, Teisingumo generalinis direktoratas (Civilinės teisenos programa)

Suteikti tikslinėms grupėms žinių ir įgūdžių apie teisę kreiptis į teismus, pasinaudojant Reglamentais dėl Europos mokėjimo įsakymo ir Europos mažų ieškinių.

Vartotojų informuotumo apie teisę kreiptis į teismus didinimas

Įgyvendinimo metai: 2012 m.
Paramos šaltinis: Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba

Projekto tikslas – tikslinių grupių informuotumo apie teisę kreiptis į teismus sprendžiant tarptautinius ginčus vartojimo srityje didinimas, naudojantis 2007 m. liepos 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 861/2007, nustatančiu Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo procedūrą bei  Reglamentu Nr. 1896/2006, nustatančiu Europos mokėjimo įsakymo procedūrą.

Vartotojų informuotumo apie sukčiavimą atsiskaitant elektroninėmis mokėjimo priemonėmis didinimas

Įgyvendinimo metai: 2009-2012 m.
Paramos šaltinis: Europos Komisijos Vidaus reikalų generalinis direktoratas (Nusikalstatumo prevencijos ir kovos su nusikalstamumu programa)

Projektu siekiama finansinių nusikaltimų prevencijos per vartotojų informuotumo didinimą apie sukčiavimą atsiskaitant elektroninėmis mokėjimo priemonėmis bei galimas saugumo priemones.

Europos dienoraštis

Įgyvendinimo metai: 2006-2012 m.
Paramos šaltinis: Europos Komisijos vartotojų ir sveikatos apsaugos generalinis direktoratas, Europos kartos fondas, ir kt. ES programa

Leidinys buvo skirtas 9-10 klasių moksleiviams. Temos: Europos Sąjunga, karjeros galimybės, vartotojų apsauga, sveikata ir saugumas, aplinkosauga ir kt.

Tiražas: apie 60 000 egz. kasmet

Vartotojų švietimas apie atsiskaitymus elektroninėmis mokėjimo priemonėmis

Įgyvendinimo metai: 2011 m.
Paramos šaltinis: Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba

Programos tikslas – suteikti vartotojams įgūdžių ir žinių apie atsiskaitymus elektroninėmis mokėjimo priemonėmis, jų privalumus ir keliamą riziką.

Vartok atsakingai

Įgyvendinimo metai: 2011 m.
Paramos šaltinis: Jungtinių Tautų vystymo programa Lietuvoje

Informuoti tikslines grupes apie atsakingą vartojimą tuo sudarant palankias sąlygas plėtoti įmonių socialinę atsakomybę.

Informuotumo didinimas apie vaikų privatumo apsaugą

Įgyvendinimo metai: 2010-2011 m.
Paramos šaltinis: Europos Komisija – Teisingumo generalinis direktoratas, Pagrindinių teisių ir pilietybės programa; Nyderlandų karalystės ambasada

Projekto tikslas – didinti vaikų, jų tėvų, mokytojų ir paslaugų teikėjų  informuotumą apie vaikų privatumo apsaugą internete bei naudojantis kitomis informacinėmis technologijomis, Lietuvos ir Italijos gerosios praktikos pavyzdžiu sukuriant inovatyvias ir modernias švietimo priemones, kurios suteiktų tikslinėms grupėms žinių bei įgūdžių ir leistų pakeisti jų požiūrį į vaikų privatumo apsaugą.

Trečiųjų šalių piliečių integracija per vartojimo kultūrą

Įgyvendinimo metai: 2010-2011 m.
Paramos šaltinis: Europos fondas trečiųjų šalių piliečių integracijai

Supažindinti trečiųjų šalių piliečius su Lietuvos vartojimo kultūra, suteikti praktinių žinių ir įgūdžių šioje srityje, siekiant užtikrinti jų gyvenimo kokybę  naujoje šalyje ir palengvinti integraciją į visuomenę.

Vaikai socialiniuose tinkluose

Įgyvendinimo metai: 2010 m.
Paramos šaltinis: Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba

Suteikti moksleiviams (13-18 m.) bei jų mokytojams  žinių ir įgūdžių apie asmens duomenų apsaugą socialiniuose tinkluose.

Bendradarbiavimo šviečiant vartotojus tausojančio vartojimo srityje stiprinimas

Įgyvendinimo metai: 2009-2011 m.
Paramos šaltinis: Šiaurės Ministrų Taryba

Sustiprinti vartotojų organizacijų gebėjimus šviečiant vartotojus tausojančio vartojimo temomis per bendradarbiavimą ir perduodant gerąją Šiaurės-Baltijos šalių praktiką.

Finansinio raštingumo skatinimas

Įgyvendinimo metai: 2008-2010 m.
Paramos šaltinis: Nordplus

Siekiant spręsti finansinio raštingumo didinimo problemą, projekte yra numatoma vykdyti šviečiamojo pobūdžio veiklas bei konsultuoti vartotojus finansinių paslaugų klausimais. Projekto pagrindinės veiklos: tarptautinė konferencijos ir seminarų ciklo organizavimas, šviečiamosios medžiagos finansiniais klausimais parengimas.

Pažinkime vieni kitus

Įgyvendinimo metai: 2009 m.
Paramos šaltinis: Europos pabėgėlių fondas

Pagrindinis projekto tikslas – skatinti palankią prieglobstį Lietuvoje gavusių užsieniečių integracijai aplinką, paremtą tolerantiška visuomenės nuomone, plačiosios visuomenės bei atskirų jos grupių, pabėgėlių asociacijų, valdžios institucijų konstruktyviu dialogu, gerinti sąlygas prieglobstį gavusiems užsieniečiams adaptuotis Lietuvos visuomenėje socialiniu bei kultūriniu požiūriu. 

Vartotojas Europoje: kaip geriau apginti jo teises?

Įgyvendinimo metai: 2008-2009 m.
Paramos šaltinis: Europos Komisija

Paskatinti visuomenę aktyviau reikšti savo nuomonę europinės svarbos klausimais, susijusiais su vartotojų apsauga ne tik Lietuvos, bet ir Europos Sąjungos lygiu.

Žmogaus teisių apsaugos stiprinimas vykdant vystomojo bendradarbiavimo politiką, gynyba bei lobizmas

Įgyvendinimo metai: 2007 m.
Paramos šaltinis: Presidency Fund (Briuselis)

Buvo atliktas sociologinis tyrimas, surengtos dvi apvalaus stalo diskusijos, parengtos ir transliuotos 5 radijo laidos. Projektas iš dalies susijęs su darnaus vystymosi tema.

Visuomenės švietimas apie genetiškai modifikuotus organizmus

Įgyvendinimo metai: 2006-2007 m.
Paramos šaltinis: Europos regioninės plėtros fondas

Projekto metu buvo atliktas sociologinis tyrimas, parengtos radijo laidos, informaciniai leidiniai moksleiviams ir suaugusiems, organizuojami seminarai.

Turizmo paslaugų kokybė: orientacijos į vartotoją stiprinimas

Įgyvendinimo metai: 2005-2006 m.
Paramos šaltinis: PHARE 2003 BAS programa

Surengtas tarptautinis seminaras „Turizmo paslaugų kokybė. Lietuva ir Latvija“, parengtos ir transliuotos 10 radijo laidų, surengti 5 seminarai turizmo paslaugų tiekėjams, parengta ir išleista brošiūra „Turizmo paslaugų vartotojų teisės“.

Ekologinis vartotojų švietimas: informacijos ir komunikavimo tobulinimas

Įgyvendinimo metai: 2005-2006 m.
Paramos šaltinis: Jungtinių tautų vystymo programa

Atliktas ekologiškų produktų marketingo tyrimas prekybos centruose bei specializuotose parduotuvėse, suorganizuota apskritojo stalo diskusija – „Kaip pagerinti komunikaciją tarp prekybos centrų ir vartotojų.“

Vartotojų teisė į informaciją: švietimas maisto produktų saugos ir kokybės klausimais

Įgyvendinimo metai: 2005-2006 m.
Paramos šaltinis: –

Projekto metu buvo parengta ir išleista brošiūra „Maisto produktų sauga ir kokybė. II dalis“ (2500 egzempliorių).

Atstovavimo Europos vartotojų konsultacinėje grupėje programa

Įgyvendinimo metai: 2004-2006 m.
Paramos šaltinis: Lietuvos Respublikos Vyriausybė

Parengti trys leidiniai „Europos vartotojų konsultacinė grupė“ (egzempliorių skaičius kiekvienais metais – 1000).

Vartotojams – informacija apie maistą

Įgyvendinimo metai: 2005 m.
Paramos šaltinis: Nacionalinė vartotojų teisių apsaugos  taryba

Projekto metu surengta 13 radijo laidų apie maisto produktų ženklinimą, išleista brošiūra „Maisto produktai: sauga ir kokybė, I dalis“, perskaitytos trys paskaitos vartotojams bei atliktas sociologinis tyrimas.

Vartotojų švietimas – dalis švietimo reformos persitvarkančiose šalyse

Įgyvendinimo metai: 2004-2005 m.
Paramos šaltinis: Atviros Lietuvos fondas Lietuvoje

Surengtas tarptautinis seminaras, parengtas leidinys mokykloms „Vartotojų teisės ir pareigos“ (išleista 2000 egzempliorių).

Elektroniniai ryšiai – kelias į žinių visuomenę

Įgyvendinimo metai: 2004-2005 m.
Paramos šaltinis: Jungtinės Karalystės ambasada

Parengti 6 TV ir radijo reportažai,  surengtas seminaras „Informacinės visuomenės kūrimas piliečiams: Lietuva ir Jungtinė Karalystė“, išleista knyga „Informacinės visuomenės teisė“ (išleista 2000 egzempliorių ).

Pilietiškumo ugdymas per vartotojų švietimą. Nacionalinė ir Europos dimensijos

Įgyvendinimo metai: 2005 m.
Paramos šaltinis: Lietuvos suaugusiųjų švietimo ir informavimo centras

Parengta ir transliuota per Lietuvos radiją 10 radijo laidų apie vartotojų teises. 

Domina bendradarbiavimas?

Lietuvos vartotojų instituto specialistai  rengia ir įgyvendina įvairius vartotojų švietimo projektus, kuria edukacines priemones, leidžia leidinius, organizuoja mokymus, seminarus, akcijas ir kt.