Cheminio valymo ir skalbimo paslaugos

2010 07 20

Cheminio valymo ir skalbimo paslaugas reglamentuoja LR Ūkio ministro patvirtintos Cheminio valymo ir skalbimo paslaugų teikimo taisyklės (2007 m.) (http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=324433&p_query=&p_tr2= )

Privalomos informacijos vartotojui pateikimas

Cheminio valymo ir skalbimo paslaugas teikiantys asmenys vartotojui privalo suteikti šią informaciją:

1. paslaugų teikėjo pavadinimas, PVM mokėtojo kodas (jei paslaugos teikėjas įsiregistravęs PVM mokėtoju), jo teisinis statusas ir forma, buveinės adresas, duomenys, kurie leistų greitai su juo susisiekti ir bendrauti tiesiogiai, o prireikus ir elektroninėmis ryšio priemonėmis;

2. jeigu paslaugų teikėjas yra įregistruotas viešajame registre, to registro pavadinimas ir paslaugų teikėjo registracijos numeris arba lygiaverčiai identifikavimo duomenys tame registre;

3. leidimus vykdyti veiklą išdavusių institucijų duomenys;

4. bendroji informacija apie paslaugas, įskaitant informaciją apie paslaugų pavadinimą, vietą, trukmę, pagrindines paslaugos savybes, jei jos nėra akivaizdžios, asmenis, kuriems nebus suteiktos paslaugos, papildomai teikiamas paslaugas, neatlygintinai ar su nuolaida teikiamas paslaugas;

5. paslaugų kaina (įskaitant visus mokesčius);

6. paslaugos teikėjo taikomos sutarties sąlygos (jei tokių yra).

Vartotojo prašymu teikiama informacija

Vartotojui paprašius, paslaugų teikėjas privalo suteikti žemiau nurodytą informaciją:

1. informaciją apie paslaugų teikėjo veiklos sritis ir partnerystės ryšius, tiesiogiai susijusius su atitinkama paslauga. Tokia informacija įtraukiama į informacinį dokumentą, kuriame paslaugų teikėjai išsamiai aprašo savo paslaugas;

2. nuorodą į Lietuvos Respublikos teisės aktus, susijusius su teikiamomis paslaugomis ir jų gavimo būdus;

3. informaciją apie elgesio kodeksus, jeigu tokių yra, kurie paslaugos teikėjui yra taikomi, ir nuorodas, pagal kurias šiuos kodeksus galima būtų surasti elektroninėmis ryšio priemonėmis, bei turimas kalbų versijas;

4. išsamią informaciją apie ginčų sprendimo ne teismo tvarka galimybę ir sąlygas.

Kas turi būti nurodyta paslaugų užsakymo kvite?

Paslaugų užsakymo kvitas yra laikomas vartotojo ir paslaugų teikėjo sutartimi dėl paslaugų suteikimo. Paslaugų teikimo sutartis (kvitas, užsakymo kvitas ir pan.) turi būti sudaroma raštu. Sutarties sąlygos turi būti išreikštos aiškiai, suprantamai.

Paslaugų teikimo sutartyje turi būti nurodyta:
1. paslaugų teikėjo pavadinimas, kodas, adresas (buveinė), telefono numeris;

2. paslaugos pavadinimas;

3. vartotojo vardas, pavardė, adresas, telefono numeris;

4. užsakymo atlikti paslaugas priėmimo data ir įvykdymo terminas;

5. paslaugų teikimo vieta;

6. duomenys apie vartotojo pateiktą gaminį: gaminio pavadinimas, žymėjimo numeris, spalva, kiti skiriamieji požymiai, esami defektai. Paslaugų teikėjas turi teisę nustatyti gaminio vertę įvertinęs nusidėvėjimą pagal Cheminio valymo ir skalbimo paslaugų teikimo taisyklių priedą;

7. paslaugos kaina (įskaitant visus mokesčius);

8. paslaugos kokybės garantijos sąlygos;

9. kitos sutarties sąlygos paslaugų teikėjo nuožiūra.

Vartotojo teisės ir pareigos

Vartotojas, kuriam suteikta netinkamos kokybės paslauga, savo pasirinkimu turi teisę reikalauti iš paslaugų teikėjo:

1. pakeisti netinkamos kokybės paslaugą tinkamos kokybės paslauga;

2. atitinkamai sumažinti paslaugos kainą;

3. per protingą terminą neatlygintinai pašalinti suteiktos paslaugos trūkumus;

4. atlyginti suteiktos paslaugos trūkumų pašalinimo išlaidas, jeigu paslaugų teikėjui per protingą terminą jų nepašalinus, trūkumus vartotojas pašalino pats ar trečiųjų asmenų padedamas.

Vartotojas taip pat gali vienašališkai nutraukti paslaugos teikimo sutartį ir pareikalauti grąžinti už paslaugą sumokėtą kainą.

Jeigu paslaugų teikimo metu yra prarandamas ar sugadinamas gaminys, paslaugų teikėjas turi jį pakeisti lygiaverčiu gaminiu, o kai vartotojas nesutinka arba nėra galimybių pakeisti – atlyginti gaminio vertę, įvertinus gaminio nusidėvėjimą pagal pagal Cheminio valymo ir skalbimo paslaugų teikimo taisyklių priedą.

Jei vartotojas nepateikia paslaugų teikimo sutarties (kvito), įrodančios paslaugų teikėjo atliktas paslaugas, vartotojo reikalavimai vykdomi tik paslaugų teikėjo sutikimu.

Kaip sprendžiami ginčai?

Vartotojas, manydamas, kad paslaugų teikėjas pažeidė jo teises ar įstatymų saugomus interesus, turi kreiptis į paslaugų teikėją nepraėjus 14 dienų nuo gaminio atsiėmimo dienos , jei paslaugų teikėjas nenustatė ilgesnio termino, ir pateikti paslaugos teikimo sutartį bei nedėvėtą (nenaudotą) gaminį, nurodyti savo reikalavimą.

Jei paslaugų teikėjas netenkina vartotojo reikalavimo, o vartotojas mano, kad jo teisės pažeistos, jis privalo raštu kreiptis į paslaugų teikėją ir išdėstyti savo reikalavimus.

Paslaugų teikėjas, nesutikdamas su vartotojo reikalavimais, privalo ne vėliau kaip per 10 dienų nuo vartotojo kreipimosi gavimo dienos pateikti vartotojui išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą, pagrįstą dokumentais. Vartotojų prašymus paslaugų teikėjai nagrinėja nemokamai.

Jeigu paslaugų teikėjas nevykdo vartotojo reikalavimo, vartotojas turi teisę kreiptis į Valstybinę ne maisto produktų inspekciją prie Ūkio ministerijos. ( www.inspekcija.lt ).

Kaip nustatomas gaminių nusidėvėjimas?

Priimtų valyti ar dažyti drabužių, kitų tekstilės ir (ar) odos gaminių nusidėvėjimo procentas nustatomas pagal du pagrindinius požymius:

– fizinį (eksploatacinį) nusidėvėjimą;

– moralinį nusidėvėjimą.

Fizinis (eksploatacinis) nusidėvėjimas – tai įvairūs defektai, atsiradę gaminio dėvėjimo ir laikymo metu (dėmės, ištrynimai, skylės, kandžių pažeidimai, spalvos pasikeitimas, gaminio deformacija, pasenusios pagalbinės medžiagos (klijinės medžiagos, klijai), pelėsis ir panašiai).

Moralinis nusidėvėjimas – gaminio modelio, silueto, piešinio, audinio struktūros neatitiktis mados krypčiai, gaminys pagamintas daugiau kaip prieš 2 metus.

Nežymus moralinis nusidėvėjimas – nevisiška gaminio modelio, atskirų konstruktyvinių ir dekoratyvinių linijų ir detalių (apykaklės, kišenių, užsegimo ir kitų detalių), gaminio piešinio, spalvos ar audinio struktūros atitiktis šiuolaikinės mados krypčiai.
Žymus moralinis nusidėvėjimas – ryški viso gaminio silueto, modelio, piešinio, spalvos, audinio struktūros neatitiktis šiuolaikinės mados krypčiai.

Požymiai, kuriais remiantis nustatomas gaminių nusidėvėjimo procentas

Eil. Nr.Gaminių charakteristikosGaminio nusidėvėjimas, % 
1.Gaminiai mažai dėvėti, neišblukę, neištrinti, be specifinių dėmių, neturintys gamybos ydų, nežymiai morališkai nusidėvėję. 20
2.Gaminiai su nežymiai nudėvėtu (pūko susivėlimas, ištrynimas) viršaus ir pamušalo audiniu, neišblukę, neperdažyti, neišversti ir nepersiūti, su nežymiais įplyšimais ir pradeginimais
(iki 2 x 2 mm), morališkai pasenę;
be to:
– gaminiai iš natūralios odos, natūralios ir dirbtinės zomšos nepažeistu paviršiumi;
– gaminiai iš dirbtinės odos nepažeistu polimeriniu padengimu, nesukietėję;
– gaminiai iš natūralaus kailio nepageltusiu, nesuveltu plauku ir nepažeista, nedeformuota, nesukietėjusia oda;
– gaminiai iš dirbtinio kailio nesuveltu pūku, nepraradę blizgesio, nedeformuoti;
– gaminiai su klijinėmis įdėklinėmis medžiagomis, kai įdėklinė medžiaga neatsiklijavusi nuo viršutinio audinio;
– gaminiai su puriomis neaustinėmis įdėklinėmis medžiagomis, kurios nepraradusios purumo, neišretėjusios;
– kailiniai gaminiai nežymiai suveltu pūkiniu paviršiumi, neišblukę, nenusidažę;
– ardyti, nesuvelti, nepraradę stiprumo verpalai. 
40
3.Labai nusidėvėję, morališkai pasenę gaminiai:
– gaminiai dėvėti, vietomis išblukę, su įsisenėjusiomis dėmėmis, nežymiai susivėlę nuo prakaito, vietomis pažeisti kandžių, su nežymiai nubėgusiomis akimis, įplėšti ar pradeginti (daugiau kaip
2 x 2 mm), namie skalbti ir suvelti, nudažyti trinčiai neatspariais dažais, išardyti gaminiai, dėvėjimo metu labiausia besitrinančiose vietose (rankogaliai, apykaklė, kišenės, kilpos) išsitrynę, bet neįplyšę (išskyrus pamušalą);
be to:
– gaminiai iš natūralios odos, natūralios ir dirbtinės zomšos nežymiai pažeistu paviršiumi;
– gaminiai iš dirbtinės odos nežymiai pažeistu polimeriniu padengimu, nesukietėję;
– gaminiai iš natūralaus kailio nežymiai pageltusia ir suvelta plaukų danga, išplikusiomis vietomis;
– gaminiai iš dirbtinio kailio nežymiai ištrintu, susivėlusiu pūku, su rudomis dėmėmis ant kailio pagrindo, rodančiomis latekso, kuriuo sutvirtintas kailio pagrindas, irimo pradžią;
– gaminiai su klijinėmis įdėklinėmis medžiagomis, kai kailinė medžiaga nežymiai atsiklijavusi nuo viršutinio audinio;
– gaminiai su puriomis neaustinėmis įdėklinėmis medžiagomis, kurios išretėjusios, atplyšusios nuo prisiuvimo vietos, sumažėjusio tūrio;
– gaminiai iš dubliuotų medžiagų, kai medžiagos nežymiai atsiklijavusios.
60
4.Gaminiai labai nunešioti, bet tinkami dėvėti, su įsisenėjusiomis nepašalinamomis dėmėmis, labai išblukę, persiūti, perdažyti, labiausia besitrinančiose vietose pratrinti iki skylių, pažeisti kandžių, suadyti (sulopyti), su nubėgusiomis akimis, pamušalas suplyšęs, pažastų srityse susivėlę, turi žymių nuo prakaito;
be to:
– gaminiai iš natūralios odos, natūralios ir dirbtinės zomšos, labai pažeistu polimeriniu paviršiumi;
– verpalai iš natūralaus kailio, pageltusia, ištrinta, susivėlusia plaukų danga, atskirose vietose sukietėjusia ir įplyšusia oda, sulopyti;
– gaminiai iš dirbtinio kailio ištrintu, susivėlusiu pūku, deformuoti, su rudomis dėmėmis ant kailio pagrindo, rodančiomis latekso, kuriuo sutvirtintas kailio pagrindas, irimo pradžią, bei atsiradusiomis keliomis skylėmis;
– gaminiai iš dubliuotų medžiagų, kai medžiagos labai atsiklijavusios;
– kiliminiai gaminiai seni, uždažyti, ištrintais pūkais, pažeisti kandžių, apiplyšusiais kraštais, restauruoti, įplyšusiu pagrindu;
– susilpnėjusio pluošto, išblukusios ir įplyšusios tiulinės užuolaidos ir portjeros.
80