Tyrimai

Valstybės ir savivaldybių institucijų bei nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimo, vykdant vartotojų švietimą, modelis (2015)

Modelio bendrasis tikslas – skatinti ir tobulinti valstybės ir savivaldybių institucijų bei nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimą vartotojų švietimo srityje, stiprinant valstybės ir savivaldybių institucijų vykdomą vartotojų švietimo politiką, skatinant nevyriausybinių organizacijų veiklos plėtrą ir didinant jų indėlį.

Bendradarbiavimo tarp valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų bei nevyriausybinių organizacijų vykdant vartotojų švietimą rekomendacijos (2015)

Rekomendacijos  nustato rekomenduojamus bendradarbiavimo tarp valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų bei nevyriausybinių organizacijų vykdant vartotojų švietimą gerosios praktikos principus.  2. Rekomendacijomis siekiama:  2.1. paskatinti nevyriausybinių organizacijų, kurių veiklos tikslas yra vartotojų teisių ir teisėtų interesų atstovavimas …

Valstybės ir savivaldybių institucijų bei nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimo, vykdant vartotojų švietimą, gairės

Gairės  apibrėžia valstybės ir nevyriausybinių organizacijų (toliau – NVO) bendradarbiavimo, vykdant vartotojų švietimą, būklę ir plėtros kryptis. Bendrasis Gairių tikslas – sustiprinti valstybės institucijų vykdomą vartotojų švietimo politiką, skatinant NVO veiklos plėtrą vartotojų švietimo srityje ir didinant jų indėlį.

Nevyriausybinių organizacijų dalyvavimo vartotojų švietime galimybių teisinės aplinkos analizės studija (2015)

Lietuvos vartotojų instituto užsakymu advokatų profesinė bendrija „Baltic Legal Solutions Lietuva“ 2015 m. balandžio mėn. atliko teisinės aplinkos analizę, kurios tikslas – atlikti teisinio reguliavimo analizę, apimančią visų pirma vartotojų švietimo funkcijų, priskirtų valdžios ir nevyriausybinėms organizacijoms, galimo finansavimo joms atlikti reglamentavimo analizę, atskleidžiant esamas reglamentavimo problemas, trūkumus ir privalumus, ir, antra, parengti pasiūlymus…

Sociologinė valdžios institucijų apklausa apie bendradarbiavimą su nevyriausybinėmis organizacijomis vartotojų švietime (2014)

2014 m. balandžio-gegužės mėnesį Lietuvos vartotojų institutas atliko sociologinę valdžios institucijų apklausą apie bendradarbiavimą su nevyriausybinėmis organizacijomis vartotojų švietime. Tyrimo tikslas: nustatyti trukdžius, kurie valdžios institucijoms ir nevyriausybinėms organizacijoms užkerta kelią bendradarbiauti vykdant vartotojų švietimo politiką.

Nevyriausybinių organizacijų, dirbančių vartotojų švietimo srityje, fokus grupės tyrimas apie bendradarbiavimą su valdžios institucijomis įgyvendinant vartotojų švietimo politiką (2014)

2014 m. vasario mėn. buvo  atlikas nevyriausybinių organizacijų, dirbančių vartotojų švietimo srityje, atstovų kokybinis tyrimas, kurio tikslas –  išsiaiškinti bendradarbiavimo trukdžius valdžios institucijoms įgyvendinant vartotojų švietimo politiką taip, kaip juos supranta vartotojų švietimo srityje dirbančios nevyriausybinės organizacijos.

Sociologinis visuomenės nuomonės tyrimas dėl elektroninėje ir neelektroninėje erdvėje vykdomų asmens duomenų vagysčių bei pavogtų asmens duomenų panaudojimo nusikalstamais tikslais (2014)

Lietuvos vartotojų institutas užsakė 2014 m. balanžio mėn. atliktą reprezentatyvų Lietuvos gyventojų nuomonės tyrimą, kurio tikslas – išsiaiškinti gyventojų nuomonę ir patirtį dėl elektroninėje ir neelektroninėje erdvėje vykdomų asmens duomenų vagysčių bei pavogtų asmens duomenų panaudojimą nusikalstamais tikslais. Tyrimo metu buvo apklausti 1005 respondentai iš įvairių Lietuvos regionų…

Visuomenės nuomonės apie eurą tyrimas (2014)

Reprezentatyvų Lietuvos visuomenės nuomonės dėl galimų grėsmių ir piktnaudžiavimų įvedant eurą tyrimą 2014 metų balandžio 8-15 dienomis įvykdė bendrovė „Spinter tyrimai”. Omnibus metodu atlikto tyrimo metu apklausti 1005 šalies gyventojai nuo 18 iki 75 metų amžiaus.

Vartotojų tarpvalstybinių ginčų sprendimas: Europos mokėjimo įsakymo procedūra ir Europos nedidelių sumų reikalavimų procedūra (2011 m.)

Šio tyrimo tikslas – pateikti kokybinę Europos mokėjimo įsakymo ir Europos nedidelių sumų reikalavimų procedūrų vykdymo ir įgyvendinimo analizę valstybėse kandidatėse ir valstybėse partnerėse, ypač vartotojų teisių apsaugos srityje, bei išsamiai išnagrinėti šią temą ir gerąją praktiką Lietuvoje ir Bulgarijoje, remiantis tyrimo duomenimis ir kita projekto medžiaga…

Tyrimai, susiję su atsiskaitymais negrynaisiais pinigais (2010-2011)

Lietuvos vartotojų institutas 2010-2011 m. atliko du tyrimus, susijusius su atsiskaitymais negrynaisiais pinigais…

Tyrimų studijos „Vaikų privatumo apsaugos geroji patirtis“ ir „Tikslinių grupių poreikių analizė” Lietuvoje ir Italijoje santrauka

Siekiant kuo tiksliau nustatyti tikslinių grupių poreikius ir išsiaiškinti gerąją praktiką Lietuvoje ir Italijoje, susijusią su vaikų privatumo apsauga,  buvo atliktas tyrimas,  susidedantis iš dviejų dalių..

Moksleivių, mokytojų, tėvų bei paslaugų teikėjų nuomonės tyrimas apie vaikų privatumą internete (2010-2011)

Lietuvos vartotojų institutas 2010 m. pabaigoje atliko vaikų, tėvų, mokytojų ir interneto paslaugų teikėjų tyrimą, kuriuo buvo siekiama išsiaiškinti jų elgseną  bei nuomonę apie vaikų privatumo apsaugą internete.

Tyrimai, susiję su pabėgėlių integracija Lietuvoje (2009)

2009 m. atlikti trys tyrimai: reprezentatyvus visuomenės nuomonės tyrimas, kurio metu apklausti 1002 respondentai visoje Lietuvoje bei sociologinis prieglobstį Lietuvoje gavusių užsieniečių nuomonės tyrimas, kurio metu apklausti 42 prieglobstį gavę užsieniečiai, taip pat buvo atlikta pabėgėlių įvaizdžio 2008 m. spaudoje analizė.

Visuomenės nuomonės tyrimas apie paskolas ir įsipareigojimų vykdymą (2009)

Lietuvos vartotojų instituto 2009 m. birželio mėn. atliktos apklausos duomenimis, 11 proc. tyrimo dalyvių, paėmusių kreditus mano, kad jiems grąžinant paskolas gali iškilti finansinių sunkumų. Respondentų teigimu, su šia problema daugiausia susidurs vyresnio amžiaus bei gyvenantys mažesniuose miestuose asmenys. 85 proc. paėmusių paskolas deklaravo galėsiantys vykdyti savo finansinius įsipareigojimus…

Visuomenės nuomonės tyrimas apie informacijos apie vartotojų teises poreikius (2009)

Lietuvos vartotojų instituto 2009 m. gegužės mėnesį atliktas tyrimas parodė, kad 65 proc. vartotojų pasigenda informacijos apie vartotojų teises, ir tik 24 proc. respondentų teigia, kad jos turi pakankamai. Labiausiai informacijos apie vartotojų teises trūksta kaimo vietovių ir mažesnių miestų gyventojams, 26-35 amžiaus respondentams…

Moksleivių mitybos įpročių tyrimas (2008)

2008 m. lapkričio 4-14 d. atliko sociologinį tyrimą, kuriuo siekė išsiaiškinti 10 – 12 klasių moksleivių maitinimosi įpročius, prioritetus, požiūrį į konkrečias sveikos gyvensenos aktualijas. Tyrimo metu internetinės apklausos būdu buvo apklausti 1304 10-12 klasių moksleiviai visoje Lietuvoje.

Nevyriausybinių organizacijų nuomonės tyrimas apie vystomąjį bendradarbiavimą (2007)

2008 m. lapkričio 4-14 d. atliko sociologinį tyrimą, kuriuo siekė išsiaiškinti 10 – 12 klasių moksleivių maitinimosi įpročius, prioritetus, požiūrį į konkrečias sveikos gyvensenos aktualijas. Tyrimo metu internetinės apklausos būdu buvo apklausti 1304 10-12 klasių moksleiviai visoje Lietuvoje.

Visuomenės nuomonės tyrimas apie suaugusiųjų skaitymo įpročius (2007)

Tyrimu siekta išsiaiškinti visuomenės požiūrį į skaitymą, nustatyti suaugusiųjų skaitymo įpročius, sužinoti knygų skaitymo/neskaitymo priežastis, kt. Tyrimo rezultatai atskleidė, kad per paskutinių 12 mėnesių nei vienos knygos nėra perskaitęs 31 proc. Lietuvos gyventojų, iki 3 knygų perskaitė 34 proc., o daugiau, negu 15 knygų – 10 proc. skaitytojų.

Visuomenės nuomonės tyrimas apie paramą besivystančioms šalims (2007)

Lietuvos vartotojų institutas 2007 m. vasario mėn. atliko vartotojų nuomonės dėl paramos besivystančioms šalims tyrimą. Buvo apklausta 1000 respondentų, apklausti 18 metų ir vyresni Lietuvos gyventojai, apklausos būdas – interviu respondento namuose, apklausa vyko 20 Lietuvos miestų ir 63 kaimuose.

Taikomasis mokslinis tyrimas „Pardavimų skatinimo būklės analizė ir rekomendacijos dėl pardavimų skatinimo teisinio reglamentavimo tikslingumo“ (2007)

Šios studijos tikslas – išanalizuoti pardavimo skatinimo būklę ir nustatyti teisinio reglamentavimo tobulinimo poreikį. Rengiant studiją, buvo išnagrinėtas pardavimo skatinimo Jungtinėje Karalystėje, Danijoje, Švedijoje, Prancūzijoje, Latvijoje, Airijoje ir Lietuvoje teisinis reglamentavimas ir savireguliacijos dokumentai bei atlikti du sociologiniai tyrimai – reprezentatyvios Lietuvos gyventojų ir įmonių apklausos apie pardavimo skatinimo priemones, jų naudojimą, pasitikėjimą jomis.

Visuomenės nuomonės tyrimas apie genetiškai modifikuotus organizmus ir genetiškai modifikuotus maisto produktus (2007)

Pagal atlikto tyrimo duomenis, 65,5 proc. respondentų teigė girdėję apie genetiškai modifikuotą maistą – produktus, pagamintus iš augalų ar mikroorganizmų, kurių viena ar kelios savybės pakeistos. Paklausti, ar turi informacijos apie genetiškai modifikuotus organizmus ir/ar genetiškai modifikuotus maisto produktus, 61,2 proc. respondentų teigė turintys šiek tiek informacijos, 4,8 proc. respondentų teigė turintys išsamią informaciją, 34,0 proc. respondentų teigė nieko nežinantys apie genetiškai modifikuotus organizmus ir /ar genetiškai modifikuotus maisto produktus.

Visuomenės nuomonės tyrimas apie maisto produktų kokybę (2006)

Pagal tyrimo rezultatus, daugiausia respondentų – 83%, maisto produktus perka didžiųjų prekybos tinklų parduotuvėse, renkantis prekę vartotojams ypatingai svarbi yra maisto kokybė, taip pat kreipiamas nemažas dėmesys į kainą bei kilmės šalį. Daugiau nei pusė respondentų prie svarbių ir labai svarbių kriterijų priskiria maisto produkto išvaizdą, šviežumą, maistines produkto savybes ir minimalų produkto perdirbimą…

Visuomenės nuomonės tyrimas apie ekologiškus produktus (2006)

Daugiau nei 90 proc. respondentų žino, kas yra ekologiški produktai ir ekologinė gamyba. 61,3 proc. vartotojų, paklausti, ar jie perka ekologiškus produktus, atsakė teigiamai. Perkantys ekologiškus produktus daugiausia yra iki 29 metų amžiaus, turi aukštąjį išsilavinimą ir didesnes pajamas, gyvena didesniuose miestuose. Beveik 60 proc. respondentų manė, kad ekologiški produktai – tai produktai, pagaminti ekologinės gamybos ūkyje ar įmonėje, kuri turi „Ekoagros” išduotą sertifikatą.

Valstybinėms institucijoms pateiktų skundų dėl turizmo paslaugų kokybės analitinė apžvalga (2006)

Šiuo tyrimu buvo siekiama nustatyti turizmo paslaugų kokybės esamą būklę, identifikuoti pagrindines problemas ir jų galimus sprendimus turizmo paslaugų srityje. Atliekant vartotojų skundų dėl turizmo paslaugų kokybės tyrimą buvo ištirti: 2004 metų, 2005 metų ir 2006 metų 6 mėnesių (sausis – birželis), Valstybinio turizmo departamento, Nacionalinės vartotojų teisių apsaugos tarybos, Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos, Valstybinės visuomenės sveikatos priežiūros tarnybos, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos duomenys.

TV reklama apie prekes bei paslaugas ir vaikai: praktinis tyrimas (2006)

Tyrimu TV reklama ir vaikai buvo siekiama ištirti maisto, ne maisto prekių bei paslaugų TV reklamą, kuri yra nukreipta į vaikus ar/ir joje panaudojami vaikai, jos turinį, transliavimo dažnumą, pateikti išvadas bei atitinkamas rekomendacijas.

Visuomenės nuomonės tyrimas apie maisto produktų ženklinimą (2005)

Paklausti, į ką kreipia dėmesį rinkdamiesi maisto produktus, daugiausia respondentų – 77,1 proc. dėmesį kreipia į informaciją ant maisto produkto etiketės. 29,9 proc. respondentų, rinkdamiesi prekę kreipia dėmesį į draugų rekomendacijas, patarimus.

Ekologiškų produktų marketingo tyrimas (2005)

2005 m. pabaigoje Lietuvos vartotojų institutas, bendradarbiaudamas su Vilniaus kooperacijos kolegija, atliko Ekologiškų produktų marketingo tyrimą. Šio tyrimo rezultatai rodo, kad Lietuvoje galima būtų išskirti keletą ekologiškų maisto produktų pardavimo kanalų.