Daiktų kokybės garantijos: ką reikia žinoti?

Šiame straipsnyje aptariamos nuostatos yra skirtos tik vartotojams, t.y. fiziniams asmenimis, kurie siekia sudaryti ar sudaro sutartis su savo verslu, prekyba, amatu ar profesija nesusijusiais tikslais (vartojimo tikslais). Šių nuostatų turinys labai aiškiai parodo du teisėje egzistuojančius režimus. Vienas iš teisinių režimų yra skirtas verslininkų ir vartotojų santykiams kokybės garantijų srityje reglamentuoti. Kitas gi teisinis režimas yra gerokai liberalesnis, jis nustato santykius tarp verslininkų daiktų kokybės garantijų srityje, tačiau šiame straipsnyje šių santykių nenagrinėsime. 

Komercinė ir teisinė kokybės garantijos

LR Civilinis kodeksas įtvirtina dvi daiktų, kuriuos perka vartotojai, garantijų rūšis, t.y. teisinę (pagal įstatymą) ir komercinę. Bet kuriuo atveju už kokybės garantiją atsako pardavėjas.

Komercinėje garantijoje turi būti nurodyta, kad ji negali varžyti vartotojų teisių įsigijus netinkamos kokybės prekę ar paslaugą, taip pat paprasta, aiškia, suprantama kalba nurodytas garantijos teikėjo pavadinimas (arba vardas, pavardė) ir adresas ir išdėstytos garantijos sąlygos, įskaitant trukmę, taikymo teritoriją, informaciją, reikalingą pareikšti pretenzijas dėl garantijos. Komercinė garantija yra laikoma papildoma garantija suteikiama pardavėjo šalia garantijos pagal įstatymą.

Kokybės garantija turi būti valstybine kalba.

Vartotojo reikalavimu kokybės garantija turi būti pateikiama raštu ar vartotojui prieinamoje patvariojoje laikmenoje.

Komercinės garantijos terminas gali būti trumpesnis, toks pat ar ilgesnis, negu teisinės garantijos terminas.
 
Teisinė garantija suteikia vartojui teisę pareikšti reikalavimus pardavėjui per 2 metus.

Trūkumai, kurie išaiškėja per 6 mėnesius

 
LR civilinis kodeksas numato, jog daikto trūkumai (jeigu neįrodoma kitaip) išaiškėję per 6 mėnesius nuo daikto perdavimo, laikomi buvusiais perdavimo metu, išskyrus atvejus, kai tai yra nesuderinama su daikto ar jo trūkumo pobūdžiu. Tuo vartotojams yra palengvinamas ginčų su verslininkais sprendimas.
 
Terminai reikalavimams dėl parduotų daiktų trūkumų pareikšti
 

LR Civilinio kodekso 6.338 straipsnis reglamentuoja terminus, per kuriuos vartotojas turi teisę pareikšti reikalavimus dėl daiktų trūkumo.

Kai nenustatytas daikto kokybės garantijos terminas, tai pirkėjas reikalavimus dėl daikto trūkumų gali pareikšti per protingą terminą, bet ne vėliau kaip per dvejus metus nuo daikto perdavimo dienos, jeigu įstatymai ar sutartis nenumato ilgesnio termino.
 
Kai sutartyje nustatytas trumpesnis nei dveji metai daikto kokybės garantijos terminas ir daikto trūkumai nustatyti pasibaigus šiam terminui, tačiau nepraėjus daugiau kaip dvejiems metams nuo daikto perdavimo dienos, pardavėjas atsako už daikto trūkumus, jeigu pirkėjas įrodo, kad trūkumas atsirado iki daikto perdavimo arba dėl iki daikto perdavimo atsiradusių priežasčių, už kurias atsako pardavėjas.