Ką daryti, kad tarp Jūsų ir finansų rinkos dalyvio kilęs ginčas būtų sklandžiai išnagrinėtas?

2012 04 05

Kreipimosi į Lietuvos banką ir ginčų nagrinėjimo Lietuvos banke tvarką nustato Vartotojų ir finansų rinkos dalyvių ginčų nagrinėjimo tvarkos aprašas.

Šios metodinės rekomendacijos yra patarimai, kaip elgtis siekiant, kad tarp Jūsų ir finansų rinkos dalyvio kilęs ginčas būtų sklandžiai išnagrinėtas.

I. SVARBU ŽINOTI

1. Ketindami pasinaudoti savo teise kreiptis į Lietuvos banką, įsitikinkite, ar nėra aplinkybių, dėl kurių ginčas Lietuvos banke negalėtų būti nagrinėjamas. Ginčas gali būti nagrinėjamas, tik tuo atveju, jei yra visos sąlygos, nurodytos Vartotojų ir finansų rinkos dalyvių ginčų nagrinėjimo tvarkos aprašo 25 punkte.

2. Įsitikinkite, ar Jūs esate vartotojas. Vartotoju laikomas fizinis asmuo, kurio asmeniniams, šeimos ar namų ūkio poreikiams skirta finansinė paslauga. Profesionalieji klientai nelaikomi vartotojais.

3. Įsitikinkite, ar ginčas su finansų rinkos dalyviu kyla iš finansinės paslaugos sutarties, ar yra susijęs su ja. Lietuvos bankas nagrinėja vartotojų ir finansų rinkos dalyvių ginčus draudimo, skolinimo, mokėjimų, investavimo srityse, taip pat ginčus, susijusius su sąskaitomis kredito įstaigose, indėliais bei kitomis finansinėmis paslaugomis.

4. Atkreipkite dėmesį į tai, kad Lietuvos banko sprendimas yra tik rekomendacinio pobūdžio, neprivalomas nei Jums, nei finansų rinkos dalyviui. Vartotojas ir finansų rinkos dalyvis nepraranda teisės dėl ginčo išsprendimo kreiptis į teismą.

II. KREIPIMASIS DĖL GINČO IŠNAGRINĖJIMO

5. Jei tarp Jūsų ir finansų rinkos dalyvio kilo ginčas, pirmiausia Jūs turėtumėte kreiptis į finansų rinkos dalyvį raštu, nurodydami ginčo aplinkybes ir savo reikalavimą. Išsaugokite savo kreipimosi ir jo priedų kopijas. Finansų rinkos dalyvių adresus Jūs galite rasti Lietuvos banko interneto svetainėje.

6. Jei finansų rinkos dalyvis priėmė Jūsų netenkinantį sprendimą dėl Jūsų kreipimosi arba praėjus 30 kalendorinių dienų nuo Jūsų kreipimosi dienos negavote finansų rinkos dalyvio atsakymo, Jūs įgyjate teisę dėl ginčo nagrinėjimo kreiptis į Lietuvos banką. Šia teise Jūs galite pasinaudoti tik per 3 mėnesius nuo šio punkto pirmame sakinyje nurodytų aplinkybių pabaigos.

7. Jūsų teisė kreiptis į Lietuvos banką neatima teisės kreiptis į teismą, todėl galite kreiptis į teismą nesikreipdami į Lietuvos banką.

8. Kreipdamiesi į Lietuvos banką pateikite užpildytą Vartotojo kreipimosi formą arba kreipimosi, atitinkančio Vartotojų ir finansų rinkos dalyvių ginčų nagrinėjimo tvarkos aprašo 19 punkto reikalavimus, originalą. Vartotojo kreipimasis privalo būti užpildytas valstybine kalba. Prie kreipimosi turi būti pridėtos Jūsų rašto finansų rinkos dalyviui bei jo priedų kopijos ir finansų rinkos dalyvio atsakymo bei jo priedų (jei tokie buvo Jums pateikti) kopijos. Jei Jūs manote, kad galite pateikti Lietuvos bankui papildomus rašytinius paaiškinimus, nedvejodami tai padarykite. Visa Jūsų pateikta informacija yra reikšminga sprendžiant ginčą. Jei Jūs manote, kad finansų rinkos dalyvis turi kitus svarbius ginčui nagrinėti dokumentus, Jūs turite teisę prašyti, jog Lietuvos bankas jų pareikalautų iš finansų rinkos dalyvio, nurodydami pagrindą, kuriuo remdamasis manote, kad šį įrodymą turi finansų rinkos dalyvis, ir aplinkybes, kurias prašomas dokumentas gali pagrįsti.

III. GINČO NAGRINĖJIMAS

9. Lietuvos bankas vartotojų ir finansų rinkos dalyvių ginčus nagrinėja neatlygintinai.

10. Finansų rinkos dalyvio ir vartotojo ginčas nagrinėjamas raštu pagal ginčo šalių pateiktus įrodymus. Lietuvos bankas ginčą išnagrinėja per 2 mėnesius nuo vartotojo kreipimosi, ypatingais atvejais, atsižvelgdamas į ginčo sudėtingumą, Lietuvos bankas gali šį terminą pratęsti 2 mėnesius. Atkreipiame Jūsų dėmesį, kad teisės aktuose nustatyta tvarka Lietuvos bankas gali sustabdyti ginčo nagrinėjimą.

11. Lietuvos bankas nagrinėja ginčą laikydamasis rungimosi principo. Tai reiškia, kad ginčo šalys privalo įrodyti aplinkybes, kuriomis remiasi kaip savo reikalavimų ar paaiškinimų pagrindu. Jei reikia papildomų įrodymų ir paaiškinimų, Lietuvos bankas gali pareikalauti Jūsų ar finansų rinkos dalyvio juos pateikti per Lietuvos banko nustatytą terminą. Įvertinęs, kad Jūsų reikalavimai ar dalis jų pagrįsti, Lietuvos bankas gali pasiūlyti Jums ir finansų rinkos dalyviui pasiekti susitarimą. Jei yra galimybė, Lietuvos bankas pasiūlo tokio susitarimo būdus. Susitarimas privalo būti rašytinis, pasirašytas Jūsų ir finansų rinkos dalyvio, jo privaloma laikytis.

12. Jei Jūsų ir finansų rinkos dalyvio ginčo nepavyksta užbaigti taikiu susitarimu, Lietuvos bankas priima sprendimą patenkinti Jūsų reikalavimus, iš dalies patenkinti Jūsų reikalavimus, arba, jei šie reikalavimai nepagrįsti ar neįrodyti, – juos atmesti.

13. Lietuvos banko sprendimas neatima Jūsų teisės dėl to paties ginčo kreiptis į teismą teisės aktų nustatyta tvarka.

Lietuvos banko informacija.