Žaislų sauga Lietuvoje

2003 12 21

Žaislų saugos techninis reglamentas

Žaislų saugą reglamentuoja Žaislų saugos techninis reglamentas, patvirtintas Ūkio ministro įsakymu . Tai pagrindinis teisinis dokumentas nustatantis reikalavimus žaislų saugai. Žaislų saugos techninis reglamentas skirtas visiems asmenims teikiantiems žaislus į Lietuvos rinką. Tai gamintojai, gamintojų įgaliotieji atstovai ir importuotojai. Reglamentas taikomas vaikų žaislams, nesvarbu, ar tai gatavas produktas, ar medžiaga, aiškiai skirtiems jaunesniems kaip 14 metų vaikams naudoti žaidžiant.

Žaislas – bet koks gaminys ar medžiaga, sukonstruotas arba aiškiai skirtas vaikams iki 14 metų naudoti žaidžiant.

Teikiami į rinką žaislai turi nekelti pavojaus juos naudojančių ar trečiųjų asmenų saugai ir sveikatai, taip pat rizikos susižeisti ir (arba) sužeisti, jeigu jie naudojami pagal paskirtį ar numanomu būdu, atsižvelgiant į įprastą vaikų elgesį. Žaislai turi atitikti Reglamente pateiktus svarbiausius žaislų saugos reikalavimus. Taip pat, atitikti Reglamente nustatytus reikalavimus saugai ir sveikatai, atsižvelgiant į numanomą ar įprastą jų vartojimo trukmę.

Atkreiptinas dėmesys į tai, kad Reglamente kai kurie produktai nelaikomi žaislais pvz., sporto įranga, juvelyriniai papuošalai vaikams, dviračiai, skirti sportui ir kelionėms viešais keliais ir kt.

Saugūs žaislai

Žaislai, turintys CE žymėjimą, laikomi atitinkančiais Reglamento reikalavimus. CE žymėjimu gamintojas ar jo Lietuvoje arba Bendrijoje įsteigtas įgaliotas atstovas patvirtina, kad žaislai atitinka minėtų standartų reikalavimus. Be CE žymėjimo taip pat turi būti nurodytas gamintojo ir (ar) jo įgalioto atstovo bei importuotojo pavadinimas ir (ar) firmos vardas. Prekės ženklas bei adresas turi būti pateikti ant žaislo ar jo pakuotės matoma, lengvai įskaitoma ir neištrinama forma. Mažam žaislui ar susidedančiam iš smulkių dalių minėti duomenys pateikiami ant pakuotės, etiketėje ar lapelyje. Jeigu šie duomenys pateikiami ne ant žaislo, vartotojui patariama juos saugoti. Ši informacija turi būti pateikta lietuvių kalba.

Jei žaislai neturi CE žymėjimo, arba gamintojas netaikė reglamente minimų Europos Sąjungos suderintųjų darniųjų standartų arba juos taikė tik iš dalies, arba kai tokių standartų nėra, žaislo saugos reikalavimai turi būti patvirtinti CE tipo tyrimo sertifikatu. Ūkio ministerija, paskiria įstaigas, atsakingas už žaislų CE tipo tyrimo vykdymą. Steigiant šias įstaigas turi būti vadovaujamasi 1999 m. birželio 30 d. Ūkio ministro įsakymu dėl „Paskelbtųjų atitikties įvertinimo įstaigų paskyrimo taisyklės”, Nr. 236 (Žin. 1999, Nr. 62-2058). CE tipo tyrimas – tai procedūra, pagal kurią paskelbtoji (notifikuota) įstaiga įsitikina ir patvirtina, kad žaislo modelis atitinka Reglamente nurodytus svarbiausius saugos reikalavimus.

Žaislų saugos pažeidimai Lietuvoje

Ar teikiami į rinką bei rinkoje esantys žaislai atitinka Reglamento reikalavimus prižiūri Valstybinė ne maisto produktų inspekcija. Apžvelgus inspekcijos gaminių kontrolės analizes matome, jog yra daug pažeidimų dėl žaislų saugos. Valstybinė ne maisto produktų inspekcija šiuo metu yra paskelbusi virš 50 žaislų gaminių nesaugiais¹.

Per tris 2003 m. ketvirčius, inspekcija gavo vos vieną vartotojo skundą dėl žaislų saugos (dėl ženklinimo, skundas pasitvirtino), nors duomenys rodo, kad beveik pusė patikrintų žaislų tipų neatitinka žaislų saugos techninio reglamentų reikalavimų. Didelis pažeidimų skaičius liudija, kad įmonės yra menkai susipažinusios su techniniais reikalavimais žaislų saugai. O iš menko skaičiaus skundų galima daryti išvadas, kad vartotojai nežino kokie žaislai yra saugūs ir ko galima reikalauti iš žaislus teikiančių įmonių. Tai verčia dar kartą atkreipti dėmesį į būtinybę šviesti tiek vartotojus, tiek įmones apie žaislų saugą.

¹ Susipažinti su nesaugiais gaminiais ir jų keliamais pavojais galima Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos internetiniame puslapyje: http://www.inspekcija.lt/