lt en ru

 
   

Apie projektą

Lietuvos vartotojų institutas kartu su partneriu Lietuvos žurnalistų sąjunga  2009 m. vykdo projektą „Pažinkime vieni kitus“ pagal Europos pabėgėlių fondo Lietuvoje daugiametę 2008–2013 m. ir Europos pabėgėlių fondo Lietuvoje metinę 2008 m. programą. 

 

Lietuvos vartotojų institutas, vystydamas projekto idėją bei teikdamas projektą, rėmėsi kitų šalių, tokių kaip Jungtinės Karalystės (Gyventojų patarėjų sąjunga), Vokietijos (Vartotojų organizacijų federacija) , Ispanijos (Ispanijos vartotojų organizacija), Suomijos vartotojų organizacijų patirtimi. Šių šalių vartotojų organizacijos vykdo pačius įvairiausius projektus, susijusius su pabėgėlių socialine integracija (pavyzdžiui, jos rengia ir teikia pabėgėliams informaciją apie namų ūkio, sveikatos priežiūros, finansinių paslaugų teikimą ir pan.). Nemažai projektų yra skirta kultūros produktų vartojimui, keitimuisi informacija apie kultūrą tarp pabėgėlių ir priimančių šalių. Gyventojų patarėjų sąjunga 2003-2007 m. vykdė projektą „Finansiniai įgūdžiai gyvenimui“, kurio viena iš tikslinių grupių buvo pabėgėliai. Jie buvo mokomi kaip planuoti asmeninius finansus, informuojami apie bankinę Jungtinės Karalystės sistemą. Projekto vykdymo metu buvo naudojamos įvairios pabėgėlių mokymo formos: mokymas grupėse ir vieno asmens mokymas. Gyventojų patarėjų sąjunga aktyviai dirbo įgyvendindama projektą su Pabėgėlių taryba. Suomijos vartotojų asociacija kartu su kitomis organizacijomis 2007 m. vykdė projektą „Multikultūrinė pabėgėlių integracija“, kurio metu buvo vykdomas pabėgėlių kaip vartotojų švietimas, t.y. kaip  tvarkyti namų ūkį, asmeninius finansus , naudotis bankų paslaugomis ir pan. Apibendrinant projekto rezultatus buvo padaryta išvada, kad pabėgėlių kaip vartotojų švietimas sudaro labai geras sąlygas tolerancijai, kadangi projektas lietė kasdienį praktinį gyvenimą. 

Taigi priežastys, trukdančios sėkmingai prieglobstį gavusių užsieniečių integracijai – netolerantiška plačiosios visuomenės bei atskirų jos grupių nuomonė apie prieglobstį gavusius užsieniečius, kurią iš esmės sąlygoja informacijos apie integraciją, geros praktikos pavyzdžius, aktualius integracijos klausimus trūkumas, žemas prieglobstį gavusių užsieniečių informuotumas apie Lietuvos kultūrą, jos žmones, tradicijas, apie Lietuvos mokesčių sistemą, sveikatos priežiūros paslaugas, socialinę rūpybą, integraciją į darbo rinką, apsirūpinimą būstu ir pan., nesudarytos sąlygos adaptuotis Lietuvos visuomenėje socialiniu bei kultūriniu požiūriu, taip pat menkas prieglobstį gavusių užsieniečių, jų asociacijų bei atskirų visuomenės grupių, valdžios institucijų bendradarbiavimas.  

Tikslinė auditorija:

1. Bet kurie trečiosios šalies piliečiai arba asmenys be pilietybės, turintys statusą, apibrėžtą 1951 m. liepos 28 d. Ženevos konvencija dėl pabėgėlių statuso ir jos 1967m. protokolu, ir kuriems, kaip pabėgėliams, leidžiama gyventi Lietuvos Respublikoje.

2. Bet kurie trečiosios šalies piliečiai arba asmenys be pilietybės, kurie naudojasi  kita tarptautinės apsaugos forma Lietuvos Respublikoje pagal nacionalinius teisės aktus 

 Pagrindinis projekto tikslas - skatinti palankią prieglobstį Lietuvoje gavusių užsieniečių integracijai aplinką, paremtą tolerantiška visuomenės nuomone, plačiosios visuomenės bei atskirų jos grupių, pabėgėlių asociacijų, valdžios institucijų konstruktyviu dialogu, gerinti sąlygas prieglobstį gavusiems užsieniečiams adaptuotis Lietuvos visuomenėje socialiniu bei kultūriniu požiūriu. 
 

 Projekto uždaviniai: 

 1. Išsiaiškinti visuomenės nuomonę apie prieglobstį gavusių užsieniečių integraciją Lietuvoje bei trukdžius plačiosios visuomenės ir prieglobstį gavusių užsieniečių konstruktyviam dialogui.
 2. Išsiaiškinti prieglobstį gavusių užsieniečių nuomonę apie jų lūkesčius, siejamus su integracija Lietuvoje, jų poreikius, informuotumo lygį bei trukdžius,  siekiant sėkmingai adaptuotis Lietuvos visuomenėje.
 3. Pateikti plačiajai visuomenei susistemintą informaciją apie prieglobstį gavusių užsieniečių socialinės integracijos aktualius aspektus, siekiant kurti pabėgėliams tolerantišką plačiosios visuomenės nuomonę, taip pat įtraukiant prieglobstį gavusius užsieniečius ir plačiąją visuomenę į dialogą.
 4. Sukurti priemonę, kurioje būtų pateikta metodinė medžiaga, teisės aktų normos ir geros praktikos pavyzdžiai apie tai, kaip skatinti teisingos, daugiapusės informacijos apie prieglobstį gavusių užsieniečių pateikimą įvairių visuomenės grupių: žurnalistų, pabėgėlių asociacijų, darbdavių bei verslo asociacijų, valdžios institucijų, jaunimo atstovams per daugiakultūrinę aplinką.
 5. Pristatyti sukurtą priemonę įvairių visuomenės grupių: žurnalistų, pabėgėlių asociacijų, darbdavių bei verslo asociacijų, valdžios institucijų, jaunimo atstovams, taip pat prieglobstį gavusiems užsieniečiams.
 6. Sukurti priemonę, skatinančią prieglobstį gavusių užsieniečių ir Lietuvos meno atstovų abipusius kontaktus, skatinant kultūrinius santykius, kartu kuriant meno kūrinius.
 7. Pristatyti plačiajai visuomenei: vietos bendruomenei, žurnalistams, savivaldybių ir valstybės institucijų atstovams bei prieglobstį gavusiems užsieniečiams bendros kūrybos meno kūrinius, plėtojant galimybes pažinti daugiakultūrinę aplinką, keistis informaciją per meną, tiesiogiai bendrauti.

 
 

 Projekto veiklos: 

 1. Reprezentatyvus sociologinis visuomenės nuomonės tyrimas. 
 2. Tyrimas „Pabėgėlių įvaizdis respublikinėje ir regioninėje spaudoje“.
 3. Sociologinis prieglobstį gavusių užsieniečių nuomonės tyrimas.
 4. Tyrimų rezultatų pristatymo spaudos konferencija Vilniuje.
 5. Tyrimų pristatymas – diskusija prieglobstį Lietuvoje gavusiems užsieniečiams Rūkloje.
 6. Knyga „Pabėgėlis - daugiakultūriškumo kontekste“.
 7. 4 knygos pristatymo mokomieji seminarai (Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje ir Šiauliuose).
 8. Fotografijų konkursas „Susipažinkime“.
 9. Radijo laidų ciklas „Pabėgėlių adaptacija Lietuvoje: sėkmės istorijos“ – 10 radijo laidų.