Prekių keitimas ir grąžinimas

DUK: NEkokybiškų daiktų keitimas ir grąžinimas

Pirkėjas turi kreiptis į pardavėją raštu, nurodyti prekės trūkumus ir savo reikalavimus. Vartotojas privalo kreiptis į pardavėją ne vėliau kaip per tris mėnesius nuo tos dienos, kurią vartotojas sužinojo ar turėjo sužinoti apie savo teisių ar teisėtų interesų pažeidimą.

Kai pardavėjas ar paslaugų teikėjas nesutinka su vartotojo reikalavimais privalo ne vėliau kaip per 14 dienų nuo vartotojo kreipimosi gavimo dienos pateikti vartotojui išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą, pagrįstą dokumentais. Šių dokumentų kopijos privalo būti pridėtos prie pardavėjo ar paslaugų teikėjo atsakymo vartotojui.

Vartotojui kreipiantis į pardavėją kartu su prašymu turi būti pateikiamas kasos aparato kvitas ar pirkimo – pardavimo kvitas ar kitas prekės pirkimą – pardavimą iš šio pardavėjo patvirtinantis dokumentas (PVM sąskaita faktūra, sąskaita faktūra, mokėjimo kortelės sąskaitos išrašas, mokėjimo skaitytuvo čekis ir kt.). Jeigu pirkėjas nepateikia prekės pirkimo – pardavimo dokumento, prekė keičiama arba kiti vartotojo prašyme nurodyti vartotojo reikalavimai vykdomi tik pardavėjui sutikus.

Nekokybiškas ne maisto prekes keisti, taisyti ar grąžinti veža pardavėjas, jeigu sutartis nenustato, kad, už tai yra atsakingas vartotojas ar kitas trečiasis asmuo. Todėl sudarant sutartis atkreipkime į tai dėmesį ir pateikime pardavėjui pasiūlymą, kad į ją būtų įtrauktos palankesnės vartotojams nuostatos, jog dideles ir sunkias netinkamos kokybės ne maisto prekes kokybei įvertinti, keisti, taisyti ar grąžinti veža pardavėjas.

Pardavėjas privalo grąžinti pinigus vartotojui priėmęs prekę. Jeigu pardavėjas neturi reikiamos grąžinti pinigų sumos, ji vartotojui turi būti grąžinta per 15 dienų nuo prekės priėmimo.

Teisės aktai nenumato pareigos pardavėjui suteikti pakaitinę prekę, kol nekokybiška yra remontuojama, nebent jos suteikimo galimybė būtų aptarta prekės pardavimo-pirkimo sutartyje arba garantiniame dokumente. Yra pardavėjų, kurie suteikia pakaitinius daiktus savo iniciatyva ir gera valia. Todėl sudarydami sutartis reikalaukime, kad į ją būtų įtrauktos nuostatos dėl pakaitinio daikto suteikimo prekės remonto metu.

Deja, teisės aktai nenustato per kiek laiko paslaugos teikėjas turi atlikti daikto remontą. Daiktas turi būti pataisytas per protingą terminą, nes remontas priklauso nuo jo sudėtingumo, daikto pobūdžio ir pan.

LR Vartotojų teisių apsaugos įstatymas įvardina Lietuvos advokatūros advokatų tarybą ar jos sudarytą organą kaip instituciją, kuri sprendžia vartotojų ir advokatų ginčus dėl teisinių paslaugų.

Jeigu pardavėjas netenkina vartotojo reikalavimų arba juos tenkina iš dalies, arba nepateikia atsakymo per 14 dienų, vartotojas turi teisę kreiptis į Valstybinę vartotojų teisių apsaugos tarnybą ar kitą vartojimo ginčus nagrinėjančią instituciją. Atkreiptinas dėmesys, kad prie ginčus nagrinėjančioms institucijoms teikiamo prašymo turi būti pridėta pardavėjo/paslaugos teikėjo atsakymo kopija, o jeigu pardavėjo ar paslaugų teikėjo atsakymas per 14 dienų negautas, – vartotojo kreipimosi į pardavėją kopija.

LR Civilinio kodekso 6.338 straipsnis nustato, kad pirkėjas, kuriam buvo parduotas netinkamos kokybės daiktas, turi teisę pareikšti reikalavimus dėl nekokybiškos prekės per protingą terminą, bet ne vėliau kaip per dvejus metus nuo prekės įsigijimo. Kai pardavėjas nustato trumpesnį nei dvejų metų daikto kokybės komercinės garantijos terminą ir daikto trūkumai nustatyti pasibaigus šiam terminui, tačiau nepraėjus daugiau kaip dvejiems metams nuo daikto perdavimo dienos, pardavėjas atsako už daikto trūkumus, jeigu pirkėjas įrodo, kad trūkumas atsirado iki daikto perdavimo arba dėl iki daikto perdavimo atsiradusių priežasčių, už kurias atsako pardavėjas. Taigi, prekės trūkumams išryškėjus praėjus pardavėjo nustatytam komercinės garantijos terminui (1 metams), tačiau nepraėjus dvejiems metams (garantijai pagal įstatymą), šiuo atveju pardavėjo atsakomybė už nekokybiškos prekės perdavimo nepanaikinama, tačiau vartotojui yra perkeliama pareiga įrodyti, kad trūkumai atsirado iki daikto perdavimo arba dėl iki daikto perdavimo atsiradusių priežasčių, už kurias atsako pardavėjas.

Teisės aktai neapibrėžia konkretaus termino, per kurį turi būti pataisyta netinkamos kokybės prekė, kadangi tai priklauso nuo daikto pobūdžio, taisytinų trūkumų sudėtingumo ir kitų aplinkybių, kurios kiekvienu atveju yra individualios, tačiau manytina, kad prekė turėtų būti pataisyta per protingą terminą. Jeigu toks terminas buvo numatytas garantijos dokumente, ar viešai skelbiamas prekės priėmimo remontui vietose, tuomet pardavėjas ar jo įgaliotas asmuo turi jo laikytis.

DUK: kokybiškų prekių keitimas ir grąžinimas

Kokybiškos prekės yra keičiamos ir grąžinamos per 14 dienų nuo prekės-pirkimo pardavimo dienos, jeigu pardavėjas nėra nustatęs ilgesnio termino. Todėl dovanodami dovanas, nepamirškime pridėti pirkimą-pardavimą patvirtinančio dokumento, jeigu jos nepatiktų. Tačiau kai kurios kokybiškos prekės gali būti grąžinamos ir keičiamos tik pardavėjui sutikus.

Vartotojo reikalavimas pakeisti ir grąžinti prekes gali būti tenkinamas tik tada, kai pardavėjas sutinka, įsigijus šias prekes (Mažmeninės prekybos taisyklės, 17 p.): tabaką ir tabako gaminius, parfumerijos, kosmetikos, tualetinius preparatus, fotografijos ir kinematografijos prekes, spausdintas knygas, reprodukcijas ir kitus poligrafijos pramonės dirbinius, audinius, kiliminę grindų dangą, išskyrus kilimus ir kilimėlius, apatinius drabužius, kūdikių drabužėlius, pėdkelnes, kojines ir kitus panašius dirbinius, apatinius marškinius, naktinius marškinius, pižamas ir panašius dirbinius, liemenėles, juosmenis ir kitus panašius dirbinius, perlus, brangakmenius, tauriuosius metalus bei jų dirbinius, išskyrus dirbtinę bižuteriją, mašinas ir mechaninius įrenginius, elektros mašinas ir įrenginius, garso įrašymo ir atkūrimo bei televizijos vaizdo ir garso įrašymo ir atkūrimo aparatus, antžeminio transporto priemones, laivus, valtis ir plaukiojančius įrenginius, optikos, fotografijos, kinematografijos, matavimo, kontrolės, medicinos arba chirurgijos prietaisus ir aparatus, laikrodžius, muzikos instrumentus, ginklus ir šaudmenis, baldus, patalynės reikmenis, šviestuvus, žaislus, žaidimus, išskyrus sporto ir meškeriojimo reikmenis, meno kūrinius, kolekcionavimo objektus, antikvarinius daiktus.

DUK: vartotojų teisės įsigijus prekes internetu

Vartotojas turi teisę, nenurodydamas priežasties, atsisakyti nuotoliniu būdu sudarytos sutarties per 14 dienų nuo prekės gavimo. Vartotojas privalo grąžinti prekes pardavėjui nedelsdamas, ne vėliau kaip per 14 dienų nuo pranešimo apie sutarties atsisakymą pateikimo pardavėjui dienos. Atsisakęs nuotoliniu būdu sudarytos sutarties, vartotojas turi padengti tiesiogines prekės grąžinimo pardavėjui išlaidas (pašto, kurjerio ar pan.), išskyrus atvejus, kai pagal sutartį šias išlaidas prisiima pardavėjas arba kai pardavėjas tinkamai neinformavo vartotojo, kad šias išlaidas vartotojas turės padengti pats. Jeigu verslininkas nepateikė vartotojui informacijos apie teisę atsisakyti nuotoliniu būdu sudarytos sutarties, vartotojas turi teisę sutarties atsisakyti per 12 mėnesių.

Pardavėjas privalo pristatyti prekes vartotojui ne vėliau kaip per 30 dienų nuo sutarties sudarymo. Vartotojas ir pardavėjas taip pat gali susitarti ir dėl kito prekės pristatymo termino. Jeigu prekės per šį terminą ar kitą susitartą terminą nėra pristatytos, vartotojas, atsižvelgdamas į aplinkybes, gali pateikti reikalavimą pristatyti daiktus per papildomą protingą terminą. Jeigu pardavėjas nepristato daiktų per vartotojo nustatytą papildomą terminą, vartotojas turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį. Jeigu pardavėjas nesilaiko prekės pristatymo termino, ypatingai tais atvejais, kai terminas vartotojui yra svarbus, pavyzdžiui, elektroninėje parduotuvėje perkama vestuvinė suknelė, vartotojas turi teisę nutraukti sutartį iškart pasibaigus numatytam arba sutartam terminui.

Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.22810 straipsnyje numatytos nuotolinių sutarčių, kurių negalite atsisakyti, išimtys: 1. Paslaugų sutartys, pagal kurias paslaugos vartotojui visiškai suteiktos, jeigu prieš paslaugų teikimą buvo gautas vartotojo aiškus sutikimas ir pripažinimas, kad jis neteks teisės atsisakyti sutarties, kai verslininkas visiškai įvykdys sutartį; 2. Sutartys, pagal kurias parduodamų prekių ar teikiamų paslaugų kaina priklauso nuo finansų rinkos svyravimų 14 dienų sutarties atsisakymo laikotarpiu; 3. Sutartys dėl pagal specialius vartotojo nurodymus pagamintų prekių, kurios nėra iš anksto pagamintos ir kurios gaminamos atsižvelgiant į vartotojo asmeninį pasirinkimą ar nurodymą, arba dėl prekių, kurios yra aiškiai pritaikytos vartotojo asmeninėms reikmėms; 4. Sutartys dėl greitai gendančių prekių ar prekių, kurių galiojimo laikas yra trumpas; 5. Sutartys dėl supakuotų prekių, kurios buvo išpakuotos po pristatymo ir kurios yra netinkamos grąžinti dėl sveikatos ar higienos priežasčių; 6. Sutartys dėl prekių, kurios po pristatymo dėl savo pobūdžio neatskiriamai susimaišo su kitais daiktais; 7. Sutartys dėl alkoholinių gėrimų, kurių kaina nustatyta sudarant pirkimo – pardavimo sutartį ir kurie pristatomi po trisdešimt dienų nuo sutarties sudarymo, o tikroji gėrimų vertė priklauso nuo rinkos svyravimų; 8. Sutartys, sudarytos vartotojui pateikus verslininkui konkretų prašymą dėl šio atvykimo tam, kad būtų atlikti skubaus remonto ar priežiūros darbai. Jeigu šiuo atveju verslininkas suteikia daugiau papildomų paslaugų, negu vartotojas konkrečiai nurodė, arba perduoda daugiau papildomų prekių, negu būtina remonto ar priežiūros darbams atlikti, toms papildomoms paslaugoms ar prekėms taikoma teisė atsisakyti sutarties; 9. Sutartys dėl supakuotų vaizdo ar garso įrašų arba supakuotos programinės įrangos, kurie buvo išpakuoti po pristatymo; 10. Sutartys dėl laikraščių, periodinių leidinių ar žurnalų pristatymo, išskyrus sutartis dėl šių leidinių prenumeratos; 11. Sutartys, sudarytos viešajame aukcione; 12. Sutartys dėl apgyvendinimo, prekių vežimo, automobilių nuomos, viešojo maitinimo ar laisvalaikio paslaugų, jeigu sutartyje nustatyta konkreti paslaugų teikimo data ar laikotarpis; 13. Sutartys dėl skaitmeninio turinio teikimo, jeigu skaitmeninio turinio teikimas buvo pradėtas vartotojui iš anksto sutikus ar pripažinus, kad dėl to jis praras teisę atsisakyti sutarties.

Nors per 14 dienų galite atsisakyti internetu užsakytų prekių, tačiau galioja tam tikros išimtys, viena jų – laisvalaikio paslaugų užsakymams konkrečioms dienoms ar laikotarpiams. Todėl bilietų pardavėjas neprivalo grąžinti pinigų, jei persigalvojote dėl renginio. Vertėtų peržiūrėti bilietų įsigijimo sąlygas, galbūt bilietų pardavėjas yra numatęs kitas sąlygas ir turėsite galimybę susigrąžinti visus arba dalį pinigų.

Vadovaujantis LR Civilinio kodekso 6.22810 straipsniu, telefoną galite grąžinti per 14 dienų nuo prekės pristatymo dienos ir atgauti už telefoną sumokėtus pinigus. Pardavėjas ne vėliau kaip per 14 dienų nuo tos dienos, kai pranešite apie sutarties atsisakymą turi grąžinti sumokėtus pinigus, įskaitant apmokėtas prekės pristatymo išlaidas. Prekės grąžinimo pardavėjui išlaidas (pašto, kurjerio ar pan.) turi padengti vartotojas, išskyrus atvejus, kai pagal sutartį šias išlaidas prisiima pardavėjas arba kai pardavėjas tinkamai neinformavo vartotojo, kad šias išlaidas vartotojas turės padengti pats. Daiktas laikomas kokybišku, jeigu daiktas atitinka pardavėjo pateiktą aprašymą ir turi tokias savybes kaip ir daiktas, kurį pardavėjas pateikė kaip pavyzdį ar modelį. Jeigu buvo pristatytas kitos, nei buvo nurodyta pirkimo-pardavimo sutartyje, spalvos telefonas, jo savybės neatitinka sutarties ir daiktas yra nekokybiškas. Vartotojui nutraukus sutartį dėl daikto netinkamos kokybės, pardavėjas privalo vartotojui sugrąžinti sumokėtą kaina ir netinkamos kokybės daikto grąžinimo pardavėjui išlaidas. Jeigu skambutis pardavėjo nurodyta telefono pagalbos linija kainavo daugiau nei baziniai skambučių tarifai, susidariusį kainų skirtumą taip pat turi padengti pardavėjas, nes padidinto tarifo telefono linijos negali būti naudojamos.

Kokybiškoms, pagal specialų užsakymą gaminamoms prekėms netaikomas 14 dienų prekės grąžinimo terminas. Kadangi pasirinkto modelio suknelės dydis ir spalva buvo derinamas individualiai, pardavėjas gali netenkinti vartotojos reikalavimo grąžinti sumokėtus pinigus. Keisti prekės į kitą pardavėjas taip pat nėra įpareigotas.

Internetinėje svetainėje turėtų būti aiškiai nurodyta, kiek galėtų kainuoti elektroninėje parduotuvėje užsakymų didelių gabaritų prekių grąžinimas. Turint šią informaciją vartotojui lengviau apsispręsti, kurioje elektroninėje parduotuvėje pirkti prekę. Jeigu pardavėjai pageidauja, kad už kokybiškų didelių gabaritų prekių grąžinimą sumokėtų vartotojas, apie tai privaloma informuoti iš anksto.

Elektroninės parduotuvės privalo nurodyti teisingą ir išsamią kainų informaciją vartotojui dar prieš įsigyjant pirkinį internetu. Greičiausiai kelionių agentūros užsakymo internetinėje formoje buvo naudojamas iš anksto pažymėtas langelis dėl bagažo draudimo. Lietuvoje ir visoje Europos Sąjungoje draudžiama naudoti iš anksto pažymėtus langelius dėl papildomų paslaugų.

Sutartims, sudaromoms elektroninėje parduotuvėje taikomi griežtesni vartotojo informavimo reikalavimai. Aiškiai ir matomoje vietoje turi būti nurodyti pardavėjo kontaktiniai duomenys, pavadinimas, registracijos numeris ir kita. Jeigu šios informacijos negalite rasti, svetainę vertinkite kritiškai. Gali būti, kad tapote sukčiavimo auka, pavyzdžiui, apsilankėte netikroje elektroninėje parduotuvėje. Tokios svetainės adresas gali būti panašus į realiai egzistuojančios normalios elektroninės parduotuvės adresą, joje pateikiamos įtartinai žemos prekių kainos ir pan.

Daiktų kokybės garantijos: ką reikia žinoti?

Elektroninė prekyba: ką privalo žinoti vartotojas?

Kokybiškų prekių keitimas ir grąžinimas

Vartotojų ir verslininkų ginčų sprendimas

Vartojimo ginčų komisijos

Netinkamos kokybės daiktų keitimas ir grąžinimas

Clothes,On,Hanger,Hanging,To,Dry,On,Clothesline,With,Blurred

Kaip teisingai suformuluoti reikalavimus įsigijus netinkamos kokybės prekę?

New,Year's,Composition,With,Notebook,And,Cup,Of,Coffee.,Space

Pretenzijos pardavėjui dėl netinkamos kokybės prekės pavyzdys

Vartotojų skundų dėl maisto saugos ir kokybės bei viešojo maitinimo įmonių paslaugų nagrinėjimas

chair-g60baa84ec_1920

Paslaugos susijusios su ne maisto prekių pirkimu-pardavimu ir daiktų kokybė

Reikalavimai buitinės technikos, kompiuterių, telefonų bei kitų prietaisų remonto paslaugų teikėjams ir vartotojų teisės